Ursprungliga författningar: 2006

650/2006
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
649/2006
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder
648/2006
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
647/2006
Lag om ändring av 2 kap. 14 och 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
646/2006
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
645/2006
Lag om ändring av 3 och 18 § i lagen om hypoteksbanker
644/2006
Lag om ändring av 12 b § i lagen om statens säkerhetsfond
643/2006
Lag om ändring av 66 och 71 § i sparbankslagen
642/2006
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
641/2006
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
640/2006
Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar
639/2006
Lag om ändring av 27 § i revisionslagen
638/2006
Lag om ändring av handelskammarlagen
637/2006
Lag om ändring av 15 § i företags- och organisationsdatalagen
636/2006
Lag om ändring av handelsregisterlagen
635/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om återvinning till konkursbo
634/2006
Lag om ändring av 58 § i lagen om företagssanering
633/2006
Lag om ändring av 29 § i lagen om värdeandelskonton
632/2006
Lag om ändring av 2 kap. 4 § i jordabalken
631/2006
Lag om ändring av företagsinteckningslagen
630/2006
Lag om ändring av 3 § i prokuralagen
629/2006
Lag om ändring av 81 § i lagen om bostadsrättsföreningar
628/2006
Lag om ändring av 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § i lagen om andelslag
627/2006
Lag om ändring av lagen om europabolag
626/2006
Lag om ändring av 8 kap. 3 och 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
625/2006
Lag om införande av aktiebolagslagen
624/2006
Aktiebolagslag
623/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet
622/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
621/2006
Lag om ändring av kyrkolagen
620/2006
Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om utlänningsregistret
619/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
618/2006
Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
617/2006
Lag om ändring av 26 § i folkpensionslagen
616/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
615/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
614/2006
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
613/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
612/2006
Lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
611/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
610/2006
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i universitetsförordningen
609/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
608/2006
Lag om ändring av 15 § i räddningslagen
607/2006
Lag om Räddningsinstitutet
606/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
605/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Förenta Nationernas konvention mot korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
604/2006
Lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen
603/2006
Lag om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
602/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
601/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.