Ursprungliga författningar: 2006

750/2006
Statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
749/2006
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa medlemsstaters i Europeiska unionen anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen
748/2006
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
747/2006
Statsrådets förordning om ändring av 34 § 5 mom. i körkortsförordningen
746/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
745/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
744/2006
Lag om ändring av 7 § i ordningslagen
743/2006
Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen
742/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning år 2006 av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000―2006
741/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det beredningsstöd och odlarstöd som regleringsåret 2005/2006 betalas till förädlingsföretag för torkat foder
740/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av kompletterande stödbelopp som hänför sig till moduleringen (minskningen) av EU:s direktstöd år 2005
739/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom gårdsstödet 2006
738/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2006
737/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador år 2006 och registrering av uppgifter gällande skördeskadeersättningar i Stödtillämpningen
736/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
735/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan
734/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring för begränsad tid av förordning om ekologisk animalieproduktion
733/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
732/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
731/2006
Statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder
730/2006
Statsrådets förordning om närmare bedömning av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov i fråga om vissa tidigare beviljade ägarbostadslån
729/2006
Statsrådets förordning om godkännande av lån som räntestödslån för ägarbostäder
728/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
727/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
726/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
725/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
724/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om statens konstverkskommission
723/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om nämnden för bildkonststipendier
722/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
721/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europa-Medelhavsavtalet med Libanon om upprättande av en associering och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
720/2006
Lag om ändring av 14 § i lagen om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion
719/2006
Lag om ändring av 7 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
718/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån
717/2006
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
716/2006
Lag om ändring av aravabegränsningslagen
715/2006
Lag om ändring av aravalagen
714/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
713/2006
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
712/2006
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordning om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
711/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 b § i förordningen om avträdelsepension
710/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Specialdomstolen för Sierra Leone om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Specialdomstolen och av deras närstående och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
709/2006
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
708/2006
Inrikesministeriets förordning om passfotografier
707/2006
Statsrådets förordning om identitetshandlingar som utfärdas av polisen
706/2006
Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall
705/2006
Statsrådets förordning om pass
704/2006
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
703/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 15 och 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten
702/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten
701/2006
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.