1457/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 §, sådan den lyder i förordning 1239/2005, som följer:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,951 procent i avgiftsklass I,

b) 5,151 procent i avgiftsklass II,

c) 6,051 procent i avgiftsklass III,

2) 4,001 procent för övriga arbetsgivare.

Avgiftsklassen för privata arbetsgivare bestäms utifrån de normala avskrivningar som de har uppgivit i skattedeklarationen för beskattningen för det näst närmaste skatteåret före kalenderåret och som de har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och utifrån de löner som utgjort grund för socialskyddsavgiften under samma skatteår. Avgiftsklassen bestäms på basis av ovan nämnda löner och avskrivningar även då arbetsgivaren under skatteåret har varit befriad från arbetsgivares socialskyddsavgift. Har beskattning inte verkställts för året i fråga, används uppgifterna från beskattningen för det föregående skatteåret samt de löner som utgjort grund för socialskyddsavgiften under motsvarande tid.

Till avgiftsklass II för arbetsgivares socialskyddsavgift hör privata arbetsgivare som idkar affärsverksamhet och som är skyldiga att betala inkomstskatt till staten samt i 4 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet, om beloppet av de avskrivningar som avses i 2 mom. är större än 50 500 euro och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som de utbetalat. Privata arbetsgivare och näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet hör till avgiftsklass III, om beloppet av de avskrivningar som avses i 2 mom. är större än 50 500 euro och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som betalats ut. Övriga privata arbetsgivare hör till avgiftsklass I.

Vad som i 1―3 mom. bestäms om privata arbetsgivare gäller på motsvarande sätt sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Förordningen tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.