1426/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om ändring av 4 § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 4 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1516/2001, som följer:

4 §
Skatteobjekt och skattskyldig

Skatt skall inte betalas för överlåtelse av fastighet till ett samfund som fortsätter den överförda verksamheten då det grundar sig på ändring av samfundsform eller på fusion eller på fission i enlighet med 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), om arrangemanget genomförs enligt lagstiftningen för ifrågavarande samfund. Vad som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas också på överlåtelse av fastighet till ett i 90―92 § i sparbankslagen (1502/2001) eller ett i 31 och 32 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsett kreditinstitut som skall bildas för att fortsätta verksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2007 på de fusioner och fissioner som genomförs den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 247/2006
FiUB 42/2006
RSv 250/2006
Rådets direktiv 2005/19/EG, (32005L0019); EUT nr L 58, 4.3.2005, s. 19

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.