1422/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som skall dras av från ansvarsskulden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 125 § 2 mom. lagen den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §
Poster som är jämställbara med ansvarsskulden

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall utöver ansvarsskulden täcka den skuld som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 183 § lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och den skuld som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 142 § lagen om pension för företagare (1272/2006) och de skulder som föranleds av försäkringspremierna samt den skuld till staten som följer av 135 § lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), 15 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981), 22 § lagen om avträdelsepension (16/1974), 35 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992), 38 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), 67 § lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), 41 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) och 10 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) samt den skuld till Folkpensionsanstalten som följer av 16 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

2 §
Poster som skall dras av från ansvarsskulden

Vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld dras från ansvarsskuldens bruttobelopp av försäkringspremierna för en grundförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare till den del dessa inte beaktas vid fastställandet av den i 135 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda andel som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall bekosta.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 22 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.