1408/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006):

1 §
Tillämpningen av betalningsprincipen när arbetsinkomst hänförs till kalenderår

När arbetsinkomsten hänförs till kalenderår tillämpas betalningsprincipen på arbetsinkomst som kan lyftas den sista dagen i kalenderåret och som har betalats i januari det påföljande kalenderåret, så att arbetsinkomsten betraktas som inkomst för det kalenderår som föregick betalningen.

2 §
Ansökan om pension och begravningsunderstöd

Pensionsskyddscentralen fastställer en blankett för pensionsansökan och ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension.

När arbetstagaren ansöker om ålderspension enligt 11 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), skall han eller hon visa upp ett intyg från arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten över att han eller hon i fråga om arbetslöshetsdagpenningen har fått rätt till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det intyg från arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten som behövs för ansökan om pension.

Begravningsunderstöd enligt 63 § i lagen om sjömanspensioner söks med en blankett som fastställs av pensionskassan eller med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

3 §
Meddelande och undertecknande av beslut

Pensionskassans eller någon annan behörig pensionsanstalts beslut kan meddelas i form av datorutskrifter eller annars åtminstone delvis färdigtryckta handlingar. I så fall kan beslutet undertecknas maskinellt.

4 §
Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av förskottet på statens i 152 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner avsedda andel för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år justerar ministeriet beloppet av förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. Dessutom justerar ministeriet beloppet av den förskottsrat som skall betalas för december senast den 15 november samma år.

Förskottet på statsandelen betalas till pensionskassan i tolv lika stora månatliga rater så, att förskottsraten står till pensionskassans förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Om det när förskottsraten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den tredje bankdagen i december som närmast följer efter justeringen.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 juni varje år det slutliga beloppet av statsandelen i 152 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner för föregående kalenderår. Skillnaden mellan utbetalat förskott och det slutliga belopp för statens andel som fastställts för samma år beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som närmast följer på andelens fastställande.

För de åtgärder som avses i 1 och 3 mom. skall pensionskassan senast den 20 dagen i den kalendermånad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet föreskrivit.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Bestämmelserna i 4 § i förordningen tillämpas första gången på den statsandel som hänför sig till år 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.