1406/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) som följer:

1 §
Ansökan om pension

Pensionsskyddscentralen fastställer en blankett för pensionsansökan och ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension.

2 §
Meddelande och undertecknande av beslut

Pensionsanstaltens eller Pensionsskyddscentralens beslut kan meddelas i form av datorutskrifter eller annars åtminstone delvis färdigtryckta handlingar. I ett så fall kan beslutet undertecknas maskinellt.

3 §
Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av förskottet på statens i 140 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) avsedda andel för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år justerar ministeriet beloppet av de förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. Dessutom justerar ministeriet beloppet av den förskottsrat som skall betalas för december senast den 15 november samma år. För de åtgärder som avses ovan skall Pensionsskyddscentralen senast den 20 dagen i den kalendermånad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet föreskrivit.

Förskottet på statsandelen betalas till Pensionsskyddscentralen i tolv lika stora rater så, att förskottsraten står till Pensionsskyddscentralens förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Om det när förskottsraten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den tredje bankdagen i december som närmast följer efter justeringen.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 20 oktober varje år det slutliga beloppet av statsandelen i 140 § 1 mom. i lagen om pension för företagare för föregående kalenderår. För detta skall Pensionsskyddscentralen tillställa ministeriet en utredning om det slutliga beloppet senast den 30 september som närmast föregår fastställandet.

Om beloppet av det förskott på statsandelen som betalats till Pensionsskyddscentralen är större än det slutliga beloppet av den statsandel som fastställts för samma kalenderår skall Pensionsskyddscentralen betala skillnaden mellan dem till staten den andra bankdagen i december som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet. Om det betalda förskottet är mindre än det slutliga belopp som fastställts för statsandelen skall skillnaden betalas till Pensionsskyddscentralen den sista bankdagen i november som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet.

4 §
Beräkning av tidsperioderna

Vid beräknandet av tidsperiodernas längd anses en kalendermånad bestå av 30 dagar. Kalendermånadernas längd jämnas ut så att månadens sista dag och under skottår även den näst sista dagen i februari betraktas som den trettionde dagen i månaden. Tidsperiodens längd i månader beräknas så att antalet dagar i tidsperioden divideras med trettio.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Bestämmelserna i 3 § i förordningen tillämpas första gången på den ansvarsfördelning mellan pensionsanstalterna och den statsandel som hänför sig till år 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.