1402/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om ändring av regionutvecklingslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i regionutvecklingslagen av den 12 juli 2002 (602/2002) 2 § 1 mom., 3 § 2 punkten, 7 § 1 mom. 3 punkten, 13 § 3 mom., 24 § 2 mom., 29 §, 31 § 2 mom. 32 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 2 mom., av dem 7 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 954/2005, och

fogas till lagen en ny 8 a § och till 32 § 1 mom. nya 6 och 7 punkter som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utvecklingen av regionerna, på utarbetandet och genomförandet av planer och program för utveckling av regionerna samt på samordningen och övervakningen av planerna och programmen. I fråga om genomförandet av program som delfinansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder samt i fråga om förvaltningen av finansieringen ur strukturfonderna och av motsvarande nationella medfinansiering gäller vad som föreskrivs i strukturfondslagen (1401/2006).


3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) regionala strukturfondsprogram operativa program och åtgärder för tekniskt stöd som delfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och som gäller målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete,


2 kap.

Myndigheter

7 §
Landskapsförbundens uppgifter

Landskapsförbunden


3) utarbetar på basis av landskapsprogrammet årligen i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och andra som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet en genomförandeplan för landskapsprogrammet och den del av planen som gäller den statliga finansieringen och som fungerar som förslag till statlig finansiering för landskapet, godkänner dessa och förhandlar om den del som gäller den statliga finansieringen med de ministerier som avses i 8 §,


8 a §
Delegationen för regionutveckling

I samband med inrikesministeriet finns en delegation för regionutveckling som skall samordna statens regionutvecklingsåtgärder samt finansieringen, övervakningen och utvärderingen av utvecklingen av regionerna. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

På delegationens förvaltningsförfarande tillämpas förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003).

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter.

13 §
Europeiska gemenskapens regionala strukturfondsprogram

I fråga om ändring av program skall i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs om utarbetande och godkännande av programförslag.

24 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

När det gäller operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete är en allmän förutsättning för beviljande av stöd, utöver vad som föreskrivs i 1 mom., att den förvaltningskommitté som har tillsatts för genomförandet av programmet har förordat finansieringen av projektet i enlighet med 30 § i strukturfondslagen.

29 §
Beviljande av stöd enligt operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete

Om delfinansiering ur strukturfondsmedel inom ett operativt program för målet europeiskt territoriellt samarbete beviljas för att stödja projekt vars nationella offentliga medfinansiering huvudsakligen kommer från någon annan statlig myndighet än inrikesministeriet, gäller i fråga om beviljandet av delfinansieringen ur strukturfondsmedlen i tillämpliga delar vad som föreskrivs om stöd genom nationell offentlig medfinansiering.

Det landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet inom ett operativt program för målet europeiskt territoriellt samarbete beviljar med avvikelse från 28 § det stöd som betalas med strukturfondsmedel till regioner som avses i det operativa programmet. Om programmet geografiskt omfattar någon annan medlemsstat av Europeiska unionen, beviljar det landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet stödet ur strukturfondsmedlen att användas utanför Finland. Förbundet kan dessutom, med avvikelse från 28 §, för projekt inom en region som avses i programdokumentet bevilja den statliga medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen, om landskapsförbunden inom programområdet skriftligen har avtalat om saken. I fråga om de operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete vars förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet finns i en annan medlemsstat, kan programområdets landskapsförbund för projektet bevilja den statliga medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen, om landskapsförbunden inom programområdet skriftligen har avtalat om saken.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om villkoren och förfarandet när det gäller beviljandet av stöd.

31 §
Inrikesministeriets granskningsrätt

I fråga om den granskningsrätt som inrikesministeriet har i egenskap av förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet samt inom de operativa programmen för målet europeiskt territoriellt samarbete gäller bestämmelser i strukturfondslagen.

32 §
Återkrav av stöd

Ett landskapsförbund skall besluta att utbetalningen av understöd skall upphöra samt att redan utbetalt understöd skall återkrävas, om


4) understödstagaren väsentligen har underlåtit att följa villkoren i understödsbeslutet,

5) understödet eller en del av det har beviljats eller utbetalats på oriktiga grunder,

6) ägande- eller besittningsrätten till egendom för vars förvärvande understödet beviljats har överlåtits innan fem år har förflutit från den dag då understödet betalades ut eller understödstagaren har avslutat eller väsentligt inskränkt den verksamhet som var föremål för understödet, eller

7) det i ägandeförhållandena inom verksamhet som fått understöd i form av infrastrukturellt investeringsstöd har skett väsentliga förändringar inom fem år från den dag då understödet betalades ut och om dessa förändringar inverkar på insatsens natur eller förutsättningarna för genomförande eller om de oskäligt gagnar ett visst företag eller offentligt samfund.

Landskapsförbundet kan besluta att utbetalningen av ett understöd skall upphöra eller att understödet helt eller delvis skall återkrävas, om

1) understödstagaren inte har iakttagit villkoren i understödsbeslutet,

2) understödstagaren har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller för skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och något annat inte följer av ändamålet med stödet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På stöd som beviljas enligt nuvarande regionala strukturfondsprogram och som börjat genomföras före denna lags ikraftträdande skall de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Med avvikelse från detta tillämpas 32 § i denna lag på stöd i fråga om vilka stödansökan har avhängiggjorts efter denna lags ikraftträdande.

RP 242/2006
FvUB 30/2006
RSv 253/2006

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.