1399/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om bestämmande av behörig pensionsanstalt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 114 § 3 mom. i lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i denna förordning kompletterar lagen om statens pensioner (1295/2006) när det gäller bestämmande av den sista pensionsanstalt som avses i 109 § i lagen om statens pensioner.

2 §
Behörig sista pensionsanstalt

Om arbetstagarens pensionsskydd senast före pensionsfallet hade ordnats samtidigt både enligt lagen om statens pensioner och enligt en annan pensionslag som avses i 109 § 1 mom. i lagen om statens pensioner, är den i 109 § i lagen om statens pensioner avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskydd för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som har inletts först. Om ovan avsedda arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet har inletts samtidigt och arbetstagaren inte då har någon anställning enligt lagen om kommunala pensioner, är Statskontoret sista pensionsanstalt. Om arbetstagarens pensionsskydd likväl senast före pensionsfallet hade ordnats samtidigt både enligt en pensionslag för den privata sektorn och enligt lagen om statens pensioner, är Statskontoret sista pensionsanstalt, om arbetstagaren blir arbetsoförmögen under pågående anställning hos staten och återstående tid inte beaktas när invalidpension fastställs.

Om återstående tid beaktas när pensionen fastställs och arbetstagarens pensionsskydd vid utgången av året före pensionsfallsåret eller senast därförinnan hade ordnats samtidigt i en pensionsanstalt för den privata sektorn och i en pensionsanstalt för den offentliga sektorn, är den i 110 § 1 mom. i lagen om statens pensioner avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat arbetstagarens pensionsskydd för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som har inletts först. Om arbetstagaren likväl blir arbetsoförmögen medan ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande inom den offentliga sektorn pågår och den sista pensionsanstalten enligt det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som inletts först skulle vara pensionsanstalten inom den privata sektorn eller någon annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn, avgör pensionsanstalten inom den privata sektorn och pensionsanstalten inom den offentliga sektorn pensionsärendet separat.

En pensionsanstalt inom den privata sektorn och en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn avgör pensionsärendet separat också i de fall då pensionen beräknas som invalidpension men beviljas som ålderspension med stöd av 50 § 3 mom. i lagen om statens pensioner och arbetstagarens pensionsskydd vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller senast därförinnan hade ordnats enligt pensionslagarna för den privata sektorn.

3 §
Behörig sista pensionsanstalt i deltidspensionsärenden

Vid ansökan om deltidspension är den sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet från vilken arbetstagaren går i deltidspension.

Om deltidspension har betalats samtidigt såväl enligt lagen om statens pensioner som enligt en annan pensionslag som avses i 109 § 1 mom. i lagen om statens pensioner, är vid beviljandet av ålderspension den sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har betalat deltidspension och i fråga om vilken den nya pension som skall beviljas börjar tidigare. Om den nya pensionen börjar samtidigt och till arbetstagaren inte har betalats deltidspension enligt lagen om kommunala pensioner, är Statskontoret sista pensionsanstalt.

4 §
Behörig sista pensionsanstalt i familjepensionsärenden

Vid ansökan om familjepension är den i 109 § i lagen om statens pensioner avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt där förmånslåtarens eget pensionsärende i enlighet med 109 § och 110 § 1 mom. i lagen om statens pensioner samt 2 § i denna förordning hade behandlats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen på sin dödsdag.

Om en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller en pensionsanstalt inom den privata sektorn till förmånslåtaren före hans eller hennes död betalade ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd i enlighet med 109 § i lagen om statens pensioner, är det denna pensionsanstalt som dels behandlar och avgör också ansökan om den familjepension som beviljas efter förmånslåtaren, dels sköter de övriga uppgifter som ankommer på den sista pensionsanstalten.

5 §
Överföring av pensionsansökan till behörig pensionsanstalt

Om pensionsansökan har gjorts till en annan pensionsanstalt än den pensionsanstalt som är behörig enligt 109 § i lagen om statens pensioner eller 2―4 § i denna förordning, skall ansökan överföras till den behöriga pensionsanstalten. Samma förfarande tillämpas om pensionsansökan har lämnats till en sådan pensionsanstalt där det försäkrade arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller den försäkrade företagarverksamheten inte berättigar till pension.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Finansminister
Eero Heinäluoma

Konsultativ tjänsteman
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.