1398/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 135 § 2 mom. i lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006):

1 §
Skyldighet att betala arbetsgivarens pensionsavgift

De arbetsgivare som avses i 135 § 1 mom. i lagen om statens pensioner (1295/2006) betalar arbetsgivarens pensionsavgift enligt lagrummet i fråga. Grunderna för avgiften fastställs i denna förordning av statsrådet. Arbetsgivarens pensionsavgift betalas till Statskontoret som med undantag för omkostnadsdelen intäktsför avgiften till statens pensionsfond.

Arbetsgivarens pensionsavgift betalas också av Nordiska ministerrådets sekretariat och dess institutioner, Nordiska investeringsbanken och Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö till den del deras personal omfattas av statens pensionsskydd.

2 §
Storleken på arbetsgivarens pensionsavgift

Statskontoret beslutar om storleken på arbetsgivarens pensionsavgift med hjälp av de försäkringsmatematiska grunder som Statskontoret godkänt och som tillsammans med arbetstagarens pensionsavgift baserar sig på principen om full fondering av det ansvar som uppkommer. Om arbetstagarens pensionsavgift ändras kan arbetsgivarens pensionsavgift fastställas så att arbetsgivarens pensionsavgift inte sjunker.

I arbetsgivarens pensionsavgift ingår förutom vad som nämns i 1 mom. en omkostnadsdel som täcker de kostnader verkställigheten av pensionsskyddet orsakar Statskontoret. Omkostnadsdelen utgör en lika stor procentandel av lönesumman för alla arbetsgivare. Finansministeriet fastställer omkostnadsdelens storlek på det sätt som anges i 5 §.

3 §
Bestämmande av arbetsgivarens pensionsavgift

Arbetsgivarens pensionsavgift bestäms i procent av den lönesumma som utgörs av sådana inkomster som berättigar till pension som avses i 59 och 60 § i lagen om statens pensioner.

Arbetsgivarens pensionsavgift bestäms på enhetliga grunder i avgiftsklasser som fastställs på basis av arbetsgivarens invalidpensions- och arbetslöshetspensionsrisk och arbetstagarnas pensionsskydd från anställningarna.

När pensionsrätternas kapitalvärde räknas ut är diskonteringsräntan 2,5 procent per år. De särskilda grunder i fråga om dödlighet, nativitet, giftermålsfrekvens och antaganden om familjens sammansättning som social- och hälsovårdsministeriet fastställt och som hänför sig till basförsäkringen enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) skall användas i tillämpliga delar.

4 §
Fastställande av arbetsgivarens pensionsavgift

Statskontoret fastställer procentsatsen för arbetsgivarens pensionsavgift. Pensionsavgiftsprocentsatsen kan antingen vara allmän eller fastställas särskilt för ett visst ämbetsverk, en viss inrättning eller ett visst samfund.

5 §
Fastställande av omkostnadsdelens storlek

Finansministeriet fastställer storleken på omkostnadsdelen av arbetsgivarens pensionsavgift så snart som möjligt efter det att statsbudgeten för ifrågavarande år har godkänts. Det tidigare fastställda beloppet används tills den nya omkostnadsdelen har fastställts. Vid behov kan storleken på omkostnadsdelen fastställas på nytt innan följande års statsbudget har godkänts.

6 §
Intäktsföringen av pensionsavgifterna till statens pensionsfond

Med undantag för omkostnadsdelen intäktsför Statskontoret arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift till statens pensionsfond på det sätt som finansministeriet bestämmer.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Finansminister
Eero Heinäluoma

Konsultativ tjänsteman
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.