1381/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om Sibbo storskogs naturskyddsområde

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § i naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996), sådan denna paragraf lyder i lag 1069/2004:

1 §
Naturskyddsområdets syfte

För att skydda och vårda skogsnaturens diversitet, kulturlandskap och traditionella landskap, för att bevara arterna på området samt för allmänhetens rekreation och friluftsliv och för främjande av allmänt naturintresse inrättas Sibbo storskogs naturskyddsområde, som är ett sådant naturskyddsområde som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Sibbo storskogs naturskyddsområde omfattar ca 1 469 hektar statsägda områden i Sibbo kommun och Vanda stad. Gränserna för naturskyddsområdet har märkts ut med en röd linje på den karta som utgör bilaga till förordningen.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

På Sibbo storskogs naturskyddsområde tillämpas vad som föreskrivs i 13–15 § i naturvårdslagen, med undantag av 14 § 1 mom. 6 och 8 punkten samt 15 § 5 punkten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Jaktarrendeavtal, som berör området som skall skyddas, förblir i stöd av 71 § i naturvårdslagen gällande när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare
Heikki Korpelainen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.