1367/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 60 § 6 mom., sådant det lyder i lag 1358/2004, samt

fogas till lagen en ny 60 b § som följer:

60 b §

Försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt denna lag skall varje kalenderår delta i finansieringen av följande förmåner i proportion till premieinkomsten på det sätt som anges i 2―7 mom. (fördelningssystemet):

1) olycksfallspensioner, fortlöpande menersättningar, familjepensioner, engångsersättningar, begravningshjälp samt indexförhöjningar av men-, kläd- och ledarhundstillägg,

2) sådana i 15, 15 a och 15 b § reglerade sjukvårdsersättningar och sjukvårdsavgifter som betalas ut när över nio år förflutit från ingången av det första kalenderåret efter den dag då olycksfallet inträffade, samt

3) sådana rehabiliteringsersättningar som avses i 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, och som betalas ut när över nio år förflutit från ingången av det första kalenderåret efter den dag då olycksfallet inträffade,

vilka försäkringsbolagen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund betalar ut varje år. Med premieinkomst avses i denna paragraf en sådan premieinkomst för en försäkring enligt denna lag som ingår i försäkringsbolagets resultaträkning.

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund meddelar försäkringsbolagen senast den 31 maj det år som föregår utbetalningsåret för i 1 mom. nämnda förhöjningar, ersättningar och avgifter (fördelningsåret) det relationstal som bestämmer beloppet av de finansieringsandelar (fördelningsavgifter) som behövs för finansieringen av fördelningssystemet i proportion till fördelningsårets premieinkomst. Relationstalet skall grunda sig på ett kalkylerat belopp av de förhöjningar, ersättningar och avgifter enligt 1 mom. (ersättningar enligt fördelningssystemet) som försäkringsbolagen och förbundet beräknas betala under fördelningsåret, samt beloppen av premieinkomsterna. Dessutom skall i relationstalet beaktas det över- eller underskott (fördelningssaldo) som bildas av skillnaden mellan fördelningsavgifterna och ersättningarna enligt fördelningssystemet för de år som föregår fördelningsåret. Närmare bestämmelser om beaktandet av fördelningssaldot vid uträkningen av relationstalet utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften fås genom att multiplicera relationstalet enligt 2 mom. med försäkringsbolagets premieinkomst under fördelningsåret. Det bolagsspecifika fördelningssaldot bestäms utifrån försäkringsbolagens premieinkomst för fördelningsåret i proportion till det fördelningssaldo som influtit för fördelningsåret och de år som föregår detta. Det bolagsspecifika fördelningssaldot utgör försäkringsbolagets skuld till fördelningssystemet, om saldot visar överskott och försäkringsbolagets fordringar hos fördelningssystemet, om saldot visar underskott.

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund gör senast den 31 maj under fördelningsåret upp en kalkyl över de ersättningar som förbundet och försäkringsbolagen beräknas betala ur fördelningssystemet under fördelningsåret, samt beloppen av de bolagsspecifika fördelningsavgifterna och fördelningssaldona. Närmare bestämmelser om grunderna för kalkylen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund fastställer senast den 31 maj det år som följer efter fördelningsåret de ersättningar som förbundet och försäkringsbolagen skall betala enligt fördelningssystemet under fördelningsåret samt de bolagsspecifika fördelningsavgifterna och fördelningssaldona.

Försäkringsbolaget skall betala den kalkylerade fördelningsavgiften och den slutligt fastställda fördelningsavgiften samt en post som beror på förändringen i det bolagsspecifika fördelningssaldot till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, och förbundet skall redovisa den kalkylerade ersättningen och den slutligt fastställda ersättningen enligt fördelningssystemet samt den post som beror på förändringen i det bolagsspecifika fördelningssaldot till försäkringsbolagen. Närmare bestämmelser om fördelningsavgiften och redovisningen av den utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Till de slutliga betalningar som avses ovan i 6 mom. fogas en ränta som räknats på skillnaden mellan de slutliga betalningarna och förskottsbetalningarna för ett års tid räknat från den 1 juli under fördelningsåret. Som ränta används i 12 § i räntelagen nämnd referensränta som gäller nämnda dag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna lag tillämpas på förhöjningar, ersättningar och avgifter som finansieras genom fördelningssystemet år 2007 eller därefter.

Vid tillämpningen av denna lag fastställs fördelningssaldot som inflyter före år 2007 enligt 60 b § 2 mom., samt det bolagsspecifika fördelningssaldot för år 2006 enligt 60 b § 3 mom. enligt de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande.

Som relationstal enligt 60 § 2 mom. för fördelningsåret 2007 används vid tillämpningen av denna lag 14,7 procent av försäkringsbolagets premieinkomst inklusive fördelningsavgift för en försäkring enligt denna lag som ingår i resultaträkningen.

RP 238/2006
ShUB 44/2006
RSv 212/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.