1361/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) 4 § och

fogas till 77 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Arbetsavtalets form och innehåll

Arbetsavtal skall ingås skriftligen, vilket arbetsgivaren skall dra försorg om.

Av ett arbetsavtal skall framgå

1) arbetsgivarens namn och hemort eller driftställe samt arbetstagarens namn, personbeteckning och hemort,

2) den tidpunkt då arbetet inleds,

3) en tidsbegränsat avtals längd och grunden för att avtalet ingåtts för viss tid,

4) prövotiden, om en sådan har avtalats,

5) det fartyg där arbetet utförs när anställningsförhållandet inleds,

6) arbetstagarens behörighet och befattning ombord eller huvudsakliga arbetsuppgifter,

7) det kollektivavtal som skall tillämpas på arbetet,

8) de grunder enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperioden,

9) den ordinarie arbetstiden eller grunden för bestämmande av den,

10) semestern eller grunden för bestämmande av den,

11) uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den, och

12) i fråga om utlandsarbete som varar minst en månad, uppgifter om hur länge arbetet varar, den valuta i vilken penninglön utbetalas, de penningersättningar och naturaförmåner som betalas utomlands samt villkoren för hemförlovning av arbetstagaren.

Om arbetstagaren under avtalets giltighetstid flyttar från ett fartyg till ett annat skall Sjöfartsverket underrättas om detta enligt vad som föreskrivs i lagen om registrering av fartygspersonal (1360/2006).

Ett arbetsavtal skall upprättas i fyra exemplar, varav arbetstagaren skall få ett, fartygets befälhavare ett och arbetsgivaren två.

När ett arbetsavtal ingås skall arbetstagaren få de uppgifter han eller hon anser nödvändiga i fråga om

1) fartygets gällande besiktningsbevis, och

2) fartygets fartområde.

77 §
Förtroendemän

En förtroendeman har rätt att av arbetsgivaren få de uppgifter som nämns i 4 § om de arbetstagare som förtroendemannen företräder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 12 maj 1995 om ingående av arbetsavtal som avses i sjömanslagen (783/1995).

RP 239/2006
AjUB 13/2006
RSv 229/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.