1352/2006

Given i Helsingfors den 20 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 6 mom., 36 § 1 mom., 45 § 5 och 6 mom., 48 § 7 mom. och 122 § i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), av dem 6 § 6 mom. sådant det lyder i lag 251/2002 samt 45 § 5 och 6 mom. och 48 § 7 mom. sådana de lyder i lag 85/1999:

1 §
Åtskiljande av A- och B-avdelningarnas tillgångar i AB-pensionsstiftelser

Om en pensionsstiftelse anlitar ett utomstående värdepappersföretag för förvaltningen av sina tillgångar skall A- och B-avdelningarnas tillgångar förvaltas separat. De konton som behövs vid förvaltningen och förvaringen av tillgångarna skall åtskiljas avdelningsvis.

A- och B-avdelningarna skall ha separata värdeandelskonton.

A- och B-avdelningarna skall ha separata placeringskonton för behandling av placeringsverksamhetens intäkter och kostnader.

A- och B-avdelningarna kan ha ett gemensamt brukskonto för utbetalning av pensionsutgifter och avdelningarnas gemensamma utgifter och för inbetalning av arbetsgivarnas understödsavgifter. Brukskontot skall clearas avdelningsvis minst var tredje månad.

2 §
Revisionsberättelse

Utöver vad som bestäms i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) skall pensionsstiftelsens revisorer i revisionsberättelsen avge utlåtande om huruvida pensionsstiftelsens tillgångar uppfyller kraven i 4―6 § i lagen om pensionsstiftelser samt andra omständigheter som upptas i pensionsstiftelsens stadgar.

Revisorerna skall i revisionsberättelsen avge utlåtande om grunderna för värdeförändringar och överföringar av övertäckning.

3 §
Återbetalning till arbetsgivare av B-pensionsstiftelsers eller en AB-pensionsstiftelsers B-avdelningars tillgångar

I sampensionsstiftelser vars bokföring följer det utjämnande systemet förutsätter återbetalning av den överskjutande delen av verksamhetskapital enligt 45 § 4 mom. i lagen om pensionsstiftelser till arbetsgivarna att B-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens B-avdelnings samtliga arbetsgivare samtidigt utnyttjar möjligheten till återbetalning av den överskjutande delen.

4 §
Återbetalning till arbetsgivare av A-pensionsstiftelsers eller AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars tillgångar

Vid beräkningen av en A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings övertäckning enligt 45 § 5 mom. i lagen om pensionsstiftelser värderas tillgångarna till ett lägre värde som beräknas utgående från det gängse värdet enligt följande:

1) tillgångar enligt 47 e § 1 mom. 1―3 punkten i lagen om pensionsstiftelser, till högst 85 procent av det gängse värdet,

2) tillgångar enligt 47 d § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten i lagen om pensionsstiftelser, till högst 70 procent av det gängse värdet.

I 1 mom. avsedd värdering av tillgångar till ett annat värde än det gängse värdet tillämpas inte vid återbetalning av övertäckning vid upplösning av en pensionsstiftelse eller när en arbetsgivare utträder eller utesluts ur en sampensionsstiftelse i enlighet med 125 § i lagen om pensionsstiftelser.

I sampensionsstiftelser vars bokföring följer det utjämnande systemet förutsätter återbetalning av övertäckningen till arbetsgivarna att A-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelnings samtliga arbetsgivare samtidigt utnyttjar möjligheten till återbetalning av övertäckningen.

5 §
B-pensionsstiftelsers eller AB-pensionsstiftelsers B-avdelningars understödsavgiftssäkerhet

Som en B-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelnings understödsavgiftssäkerhet godtas också pensionsstiftelsens övertäckning, dvs. den post med vilken de tillgångar som utgör täckningen för pensionsstiftelsens pensionsansvar överstiger beloppet av pensionsansvaret och andra skulder. Till den del som pensionsstiftelsen använder den positiva skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden, dvs. värderingsdifferensen, som understödsavgiftssäkerhet kan värderingsdifferenserna inte utgöra en del av verksamhetskapitalet.

Säkerhetens minimibelopp räknas och justeras årligen senast den 31 maj på basis av uppgifter från föregående bokslut. Om det sker väsentliga förändringar i pensionsstiftelsens verksamhet under räkenskapsåret skall säkerhetens minimibelopp och beloppet av den ställda säkerheten justeras.

I sampensionsstiftelser fastställs varje arbetsgivares andel av understödsavgiftssäkerheten i relation till arbetsgivarnas ansvarsutgifter i de pensionsstiftelser där bokföringen upprättas arbetsgivarspecifikt.

I sampensionsstiftelser fastställs varje arbetsgivares andel av understödsavgiftssäkerheten enligt samma princip som den arbetsgivarspecifika understödsavgiften i de pensionsstiftelser vars bokföring följer det utjämnande systemet.

I en koncern kan moderbolaget ensamt ställa understödsavgiftssäkerhet också för de andra arbetsgivarna. Detta förutsätter att bolaget har ett separat avtal om utnyttjandet av säkerheten mellan de olika arbetsgivarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets föreskrift av den 29 februari 2000 till pensionsstiftelserna (Dnr 10/02/2000), social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 12 december 2000 om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1051/2000) jämte ändringar samt social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 maj 2006 om värdering av masskuldebrevslån i pensionskassors och pensionsstiftelsers verksamhetskapital (417/2006).

Helsingfors den 20 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.