1351/2006

Given i Helsingfors den 12 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten och om testning av sådan kompetens

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 b och 59 a § i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådana de lyder i lag 285/2006:

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som krävs av den som utför åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet i en anläggning som levererar hushållsvatten för fler än 50 personers behov eller mer än 10 kubikmeter hushållsvatten per dag. I förordningen föreskrivs dessutom om kompetenstestning, testintyg och testarens behörighet.

2 §
Anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens

Personer som i anläggningen utför åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet måste ha tillräckliga grundläggande kunskaper om vattenförsörjning, vattenmikrobiologi och vattenkemi, teknik för rening av hushållsvatten, vattenledningsnätens hygien, personlig hygien, driftsövervakning av hushållsvattnet och lagstiftningen om kvaliteten på hushållsvatten.

Verksamhetsidkaren skall föra bok över den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetensen hos dem som arbetar vid anläggningen och på begäran visa dessa uppgifter för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

3 §
Testintyg

Till den person som med godkänt resultat genomgått ett test utfärdas utan dröjsmål ett testintyg enligt den modell som Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral har fastställt.

4 §
Kompetenstest

Syftet med kompetenstestet är att bedöma de grundläggande anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kunskaperna i följande delområden, som närmare beskrivs i bilagan till förordningen:

1) vattenförsörjning,

2) vattenbehandling,

3) vattenledningsnät,

4) lagstiftning och kontroll av hushållsvattnets kvalitet, samt

5) service.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral utarbetar frågorna i kompetenstestet och svarar för att testningssystemet upprätthålls och utvecklas.

Kompetenstestet är skriftligt.

5 §
Testare

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral godkänner på bas av ansökan som testare en person som i fråga om hushållsvatten uppfyller de behörighetskrav som nämns i 59 a § 1 mom. i hälsoskyddslagen (763/1994) och för en förteckning över testarna.

I förteckningen antecknas den godkände testarens namn och den sammanslutning där testaren är anställd.

I ansökan skall redogöras för hur den som ansöker om att bli testare ämnar uppfylla förpliktelserna enligt 6 och 7 §.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral för förteckning över testare i en utsträckning som medger en regional åtkomlighet av testare samt en tillräcklig övervakning av testarna.

I övrigt tillämpas på användning av personuppgifter vad som bestäms i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av den.

6 §
Anordnande av kompetenstest

Testaren skall till sitt förfogande ha en sådan lokal och en sådan utrustning som behövs för ett ändamålsenligt anordnande av testet. Testet skall övervakas av tillräckligt många personer som är insatta i övervakningsuppgifter.

7 §
Testarens skyldigheter

Testaren skall

1) anordna kompetenstest och informera om dem;

2) granska testdeltagarnas testprestationer enligt de anvisningar som Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral meddelar; och

3) tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral behövliga uppgifter om dem som med godkänt resultat genomgått testet.

För övervakningen av testen skall testaren dessutom

1) meddela Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral om väsentliga ändringar som skett i de förutsättningar som avses i 6 § samt i de uppgifter nämnda i 5 § 2 momentet; och

2) när Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller en person som deltagit i testet så kräver tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral testprestationen för kontrollbedömning.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Jari Keinänen

Bilaga

KRAV PÅ ANLÄGGNINGSTEKNISK OCH HUSHÅLLSVATTENHYGIENISK KOMPETENS HOS DEN SOM ARBETAR VID EN ANLÄGGNING SOM LEVERERAR HUSHÅLLSVATTEN

1. Vattenförsörjning

Den som testas skall ha kännedom om

• de vanligaste föroreningarna i råvatten och deras betydelse för vattenbehandlingen, vattenledningsnätet, hushållsvattnets kvalitet och människors hälsa

• skydd av vattentäktsområd och planer för skydd av grundvatten

• funktioner som smutsar ned råvatten, såsom avledning av avloppsvatten, jordbruk, marktäkt och industri

• de vanligaste vattentäktskonstruktionerna

• de allmänna principerna för grundvattenbildning vid grundvattenverk

• vattentäktstillstånd och kontroll av råvattnets kvalitet.

2. Vattenbehandling

Den som testas skall ha kännedom om

• de viktigaste vattenbehandlingskemikalierna samt säkerhetsfrågor som gäller dem, sätten att tillsätta, lösa och späda ut kemikalier samt avsikten med tillsättningen

• betydelsen av över- och underdosering av kemikalier

• de viktigaste enhetsprocesserna vid vattenbehandling samt hur de fungerar och sköts, funktionsprincipen för de anordningar som används för dessa processer och hur processerna inverkar på vattenkvaliteten

• tillvägagångssätten vid störningar (beredskap inför exceptionella situationer)

• vattenbehandlingens inverkan på hushållsvattnets mikrobiologi och kemi

• grunderna för driftsövervakning.

3. Vattenledningsnät

Den som testas skall ha kännedom om

• de allmänna principerna om hygien vid montering i ledningsnät och anslutning av serviceledning till ledningsnät

• ledningsnätets delar och ledningsmaterial samt deras hållbarhet och inverkan på hushållsvattnets kvalitet

• enhetsprocesserna för underhåll av och montage i ledningsnätet och behållare, t.ex. hur sköljning, rening, tappning och desinfektion inverkar på vattnets kvalitet

• förhindrande av återströmning under alla omständigheter

• faktorer som inverkar på behållarnas säkerhet.

4. Lagstiftning och kontroll av hushållsvattnets kvalitet

Den som testas skall ha kännedom om

• hur de vanligaste föroreningarna i hushållsvattnet inverkar på människors hälsa

• de krav som lagstiftningen ställer på

- hushållsvattnets kvalitet och kontrollen av den

- anläggningar som levererar hushållsvatten och på tillsynsmyndigheter

• innehållet i och betydelsen av programmet för kontrollundersökningar.

Den som testas skall kunna

• ta prov för kemisk och mikrobiologisk bestämning

• välja rätt provtagningsställe utgående från syftet med varje provtagning

• bedöma hushållsvattnets kvalitet utifrån mätresultaten och vattnets utseende

5. Service

Den som testas skall ha kännedom om

• avsikten med och det huvudsakliga innehållet i serviceboken

• betydelsen av regelbunden service för anordningarna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.