1350/2006

Given i Helsingfors den 12 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning och om testning av sådan kompetens

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 a och 59 a § i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådana de lyder i lag 285/2006:

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om sådan anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens som krävs av den som utför åtgärder som påverkar bassängvattnets kvalitet i en siminrättning, simhall, badinrättning, vattenpark, rekreations-, rehabiliterings- eller massageanläggning, eller vid andra motsvarande anläggningar. I förordningen föreskrivs dessutom om kompetenstestning, testintyg och testarens behörighet.

2 §
Anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens

Personer som i en anläggning som avses i 1 § utför åtgärder som påverkar bassängvattnets kvalitet måste ha tillräckliga grundläggande kunskaper om mikrobiologi, bassängvattenkemi, teknik för rening av bassängvatten, ventilation, personlig hygien, renhållning, driftsövervakning av bassängvattnet och lagstiftningen om kvaliteten på bassängvatten.

Kompetensintyg skall också innehas av en verksamhetsidkare som i sin egen anläggning utför åtgärder som påverkar bassängvattnets kvalitet.

Verksamhetsidkaren skall föra bok över den anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kompetensen hos de personer som arbetar vid anläggningen och på begäran visa upp dessa uppgifter för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

3 §
Testintyg

Till den person som med godkänt resultat genomgått ett test utfärdas utan dröjsmål ett kompetensintyg enligt den modell som Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral har fastställt.

4 §
Kompetenstest

Syftet med kompetenstestet är att bedöma de grundläggande anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kunskaper i följande delområden som närmare beskrivs i bilagan till förordningen:

1) bassängvattnets mikrobiologi och kemi,

2) behandling av bassängvatten,

3) övrig teknik och hygien,

4) lagstiftning och kontroll av bassängvattnets kvalitet, samt

5) service.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral utarbetar frågorna i kompetenstestet och svarar för att testningssystemet upprätthålls och utvecklas.

Kompetenstestet är skriftligt.

5 §
Testare

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral godkänner på bas av ansökan som testare en person som i fråga om bassängvatten uppfyller de behörighetskrav som nämns i 59 a § 1 mom. i hälsoskyddslagen (763/1994) och för en förteckning över testarna.

I förteckningen antecknas den godkände testarens namn och den sammanslutning där testaren är anställd.

I ansökan skall redogöras för hur den som ansöker om att bli testare ämnar uppfylla förpliktelserna enligt 6 och 7 §.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral för förteckning över testare i en utsträckning som medger en regional åtkomlighet av testare samt en tillräcklig övervakning av testarna.

I övrigt tillämpas på användning av personuppgifter vad som bestäms i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av den.

6 §
Anordnande av kompetenstest

Den lokal och den utrustning som används för anordnande av kompetenstest skall vara ändamålsenlig. Testet skall övervakas av tillräckligt många personer som är insatta i övervakningsuppgifter.

7 §
Testarens skyldigheter

Testaren skall

1) anordna kompetenstest och informera om dem;

2) granska testdeltagarnas testprestationer enligt de anvisningar som Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral meddelat; och

3) tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral behövliga uppgifter om dem som med godkänt resultat genomgått testet.

För övervakningen av testen skall testaren dessutom

1) meddela Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral om väsentliga ändringar som skett i de förutsättningar som avses i 6 § samt i de uppgifter nämnda i 5 § 2 momentet; och

2) när Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller en person som deltagit i testet så kräver tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral testprestationen för kontrollbedömning.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Jari Keinänen

Bilaga

KRAV PÅ ANLÄGGNINGSTEKNISK OCH BASSÄNGVATTENHYGIENISK KOMPETENS HOS DEN SOM ARBETAR I SIMHALLAR OCH BADINRÄTTNINGAR

1. Bassängvattnets mikrobiologi och kemi

Den som testas skall ha kännedom om

• hur smutsbelastning uppstår i bassängen och vad smutsen i genomsnitt består av

• de vanligaste mikrobgrupper som förekommer i bassängvatten, eventuella sjukdomsalstrare och deras betydelse samt på generell nivå skillnaderna i förmågan att tåla klor

• de olika formerna av klor i bassängvatten samt hur dessa och pH-värdet inverkar på desinfektionseffektiviteten

• ursprunget till de viktigaste kvalitetsvariablerna, hur de uppkommer och vilken betydelse de har för de badandes trivsel och hälsa

• vattenbehandlingens inverkan på bassängvattnets mikrobiologi och kemi.

2. Behandling av bassängvatten

Den som testas skall ha kännedom om

• de viktigaste kemikalierna som används för behandling av bassängvatten samt anknytande säkerhetsfrågor, sätten att tillsätta, lösa och späda ut kemikalier samt avsikten med tillsättningen

• principerna för reglering av klorhalt och pH-värde

• de viktigaste enhetsprocesserna vid behandling av bassängvatten samt hur de fungerar och sköts, funktionsprincipen för de anordningar som anknyter till dessa processer och hur processerna inverkar på vattenkvaliteten

• betydelsen av reningscirkulation av olika slag

• behovet av ersättningsvatten och dess betydelse för bassängvattnets kvalitet

• tillvägagångssätten i exceptionella situationer och vid störningar.

3. Övrig teknik och hygien

Den som testas skall ha kännedom om

• behovet av och funktionsprinciperna för ventilation samt hur den inverkar på luftens sanitära kvalitet

• de viktigaste orsakerna till att fukt kondenseras i konstruktioner och hur detta inverkar på konstruktionerna och de badandes hälsa

• temperaturer och relativ fuktighet som lämpar sig för olika rum och hur de påverkar varandra och de badande

• betydelsen av renhållningen av bassänger och angränsande rum samt av personlig hygien för bassängvattnets kvalitet.

4. Lagstiftning och kontroll av bassängvattnets kvalitet

Den som testas skall ha kännedom om

• de krav som lagstiftningen ställer på

- bassängvattnets kvalitet och kontrollen av det

- verksamhetsidkare och tillsynsmyndigheter

• innehållet i och betydelsen av programmet för kontrollundersökningar.

Den som testas skall kunna

• ta prov för kemisk och mikrobiologisk bestämning

• välja rätt provtagningsställe utgående från syftet med varje provtagning

• mäta klorhalt och pH-värde

• bedöma bassängvattnets kvalitet utifrån mätresultaten och vattnets utseende.

5. Service

Den som testas skall ha kännedom om

• avsikten med och det huvudsakliga innehållet i serviceboken

• betydelsen av regelbunden service för anordningarna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.