1346/2006

Given i Helsingfors den 20 december 2006

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005, som följer:

1 §

Avgiftsfria prestationer vid Depåbiblioteket är fjärrlån, kopior ur bibliotekets samlingar, förmedling av material via datanät och användning av bibliotekets kataloger.

2 §

De prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som Depåbiblioteket prissätter på företagsekonomiska grunder är utbildnings- och konsultationsservice som inte hänför sig till bibliotekets verksamhet, användning av lokaler samt övriga prestationer som utförs på beställning.

Depåbiblioteket beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 20 december 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Högskoleråd
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.