1330/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 januari 1973 om barndagvård (36/1973) 11 § 3 mom. samt 28 och 29 §, av dem 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 875/1981, som följer:

11 §

De uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunen sköts av det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen.

28 §

En enskild person eller en sammanslutning som bedriver barndagvårdsverksamhet mot ersättning är skyldig att inom två veckor från det att verksamheten inleddes lämna in en anmälan till det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen och som svarar för barndagvården.

Det organ som avses i 1 mom. skall övervaka dagvårdsverksamheten så som föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

29 §

Om en i 28 § avsedd dagvårdsplats eller den vård som ges där konstateras vara olämplig eller bristfällig, skall det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen med lämpliga medel försöka rätta till saken. Har rättelse inte skett inom förelagd tid, kan organet förbjuda dagvård av barn på dagvårdsplatsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 21 februari 2003 om temporär ändring av lagen om barndagvård (156/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 235/2006
ShUB 48/2006
RSv 236/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.