1324/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) en ny 20 § i stället för den 20 § som upphävts genom lag 245/2001 samt till 25 §, sådan den lyder i lag 636/2006, ett nytt 2 mom. och till 31 §, sådan den lyder i nämnda lag 245/2001, ett nytt 2 mom. som följer:

20 §

Ett aktiebolag får förutom på finska eller svenska ge in de handlingar och uppgifter som avses i denna lag till handelsregistret för offentliggörande även på andra språk. Av handlingarna skall då sändas en sådan officiell översättning som avses i 21 § 1 mom. i språklagen (423/2003).

Vid avvikelser mellan de handlingar och uppgifter som offentliggjorts på registrets officiella språk samt den på frivillig basis offentliggjorda översättningen får den offentliggjorda översättningen inte åberopas mot tredje man. Tredje man får dock åberopa en på frivillig basis offentliggjord översättning, om inte bolaget visar att han eller hon hade kännedom om den version som varit föremål för det obligatoriska offentliggörandet.

25 §

En fysisk persons personuppgifter eller en näringsidkares adress- och kontaktuppgifter kungörs inte.

31 §

Föreskrifter om tekniska detaljer i anslutning till registerföringen, såsom anmälningssätt och formen för offentliggörande av registeranteckningar, kan utfärdas genom registermyndighetens beslut.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2006.

RP 193/2006
EkUB 20/2006
RSv 222/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EGT nr 221; 4.9.2003, s. 13

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.