1322/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 4 a § och om temporär ändring av 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) 4 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 542/2004, samt

ändras temporärt 4 § 2 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

4 §

I fråga om passagerarfartyg som avses i 1 § 4 mom. beviljas dock, med avvikelse från 1 mom. 1 punkten, i stöd ett belopp som motsvarar de socialskyddsavgifter samt sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier som arbetsgivaren har betalat mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2009 samt ett belopp som motsvarar arbetsgivarens andel av grupplivförsäkringen för fritiden och tilläggsförsäkringen för fritiden. Stödet gäller sådana allmänt skattskyldiga medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka arbetar på fartyg som bedriver regelbunden passagerartrafik mellan hamnar inom gemenskapen.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet, och lagens 4 § 2 mom. gäller till utgången av 2009.

Lagens 4 § 2 mom. tillämpas dock på stöd som betalas ut för kostnader som uppkommit den 1 januari 2007 eller därefter och i övrigt i enlighet med vad som bestäms med stöd av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 226/2006
KoUB 24/2006
RSv 204/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.