1319/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna åklagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § i lagen av den 11 mars 1997 om allmänna åklagare (199/1997), sådan denna paragraf lyder i lag 848/2001, ett nytt 4 mom. som följer:

11 §
Rätt att få upplysningar

Allmänna åklagaren har rätt att ur Rättsregistercentralens bötesregister få sådana upplysningar om bötesstraff och verkställighet av bötesstraff som behövs vid åtalsprövningen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 84/2006
LaUB 19/2006
FvUU 38/2006
RSv 199/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.