1302/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 37 § 2 mom., sådant det lyder i lag 104/1990, och

fogas till lagen en ny 33 § i stället för den 33 § som upphävts genom lag 947/1992, som följer:

33 §

Om den som ansöker om kompletteringsbelopp till efterlevandepension också har ansökt om pension eller ersättning i någon annan EU- eller EES-stat som tillämpar rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, kan kompletteringsbeloppet beviljas temporärt för den tid som handläggningen pågår. Om pension eller ersättning från den aktuella staten beviljas retroaktivt, får Folkpensionsanstalten återkräva det kompletteringsbelopp till efterlevandepension som betalats till för stort belopp från den pension eller ersättning som beviljas retroaktivt i en annan stat. När meddelande om pensionen eller ersättningen från en annan stat har inkommit, fattar Folkpensionsanstalten ett slutligt beslut om kompletteringsbeloppet till efterlevandepensionen.

37 §

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen också i de fall som avses i 18 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 167/2006
ShUB 34/2006
RSv 168/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.