1300/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 73 § 1 och 2 mom., 73 b och 74 §,

sådana de lyder, 73 § 1 mom., 73 b och 74 § i lag 886/1994 samt 73 § 2 mom. i lag 135/2003, samt

fogas till lagen en ny 39 a § i stället för den 39 a § som upphävts genom lag 639/2003 och en ny 74 a § i stället för den 74 a § som upphävs genom lag 280/1999, som följer:

39 a §

Om den som ansöker om folkpension också har ansökt om pension eller ersättning i någon annan EU- eller EES-stat som tillämpar rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordningen om social trygghet), kan folkpension beviljas temporärt för den tid som handläggningen pågår. Om pension eller ersättning från den aktuella staten beviljas retroaktivt, får Folkpensionsanstalten återkräva den folkpension som betalats till för stort belopp från den pension eller ersättning som beviljats retroaktivt i en annan stat. När meddelande om pension från en annan stat har inkommit, fattar Folkpensionsanstalten ett slutligt beslut om folkpensionen.

73 §

Den som är missnöjd med pensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller folkpension eller någon annan förmån enligt denna lag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006).

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.


73 b §

Om besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tidsfrist som föreskrivs i 73 §, kan besvärsinstansen i fråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

74 §

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 73 §.

Om ett lagkraftvunnet beslut som besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen fattat på grundval av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall pensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 73 §.

74 a §

Om en part som har varit försäkrad i två eller flera EU-stater är missnöjd med ett beslut som Folkpensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag, kan han eller hon överklaga beslutet efter att ha fått ett sammanfattande meddelande i enlighet med artikel 48 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordningen om social trygghet åtföljt av pensionsbesluten från alla EU-stater. Ett beslut som gäller förutsättningarna för erhållande av invaliditetspension får dock överklagas i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 167/2006
ShUB 34/2006
RSv 168/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.