1297/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgift

För att trygga betalningen av framtida pensioner, familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som baserar sig på anställning som omfattas av lagen om statens pensioner (1295/2006) och för att utjämna de utgifter som dessa medför för staten finns statens pensionsfond, som står utanför statsbudgeten.

2 §
Styrning och tillsyn

Statens pensionsfond står under finansministeriets tillsyn. Ministeriet har rätt att meddela allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, skötseln av fondens ekonomi och placeringen av fondens medel. Ministeriet har rätt att av fonden få behövliga uppgifter och utredningar.

Finansministeriet godkänner fondens årliga budget.

Fondens medel förvaltas av fonden och är i dess namn.

3 §
Styrelsen

Statens pensionsfond har en styrelse som svarar för fonden. Styrelsen utses av finansministeriet för tre år i sänder. Styrelsen har en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra medlemmar. I styrelsen skall finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. Medlemmarna har, med undantag av ordföranden, en personlig suppleant. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter skall utses bland personer som föreslagits av statstjänstemännens och statens arbetstagares personalorganisationer på centralnivå. Finansministeriet kan befria styrelsens medlemmar från uppdraget. Finansministeriet fastställer arvodena för styrelsens medlemmar samt fastställer fondens arbetsordning på förslag av styrelsen.

Styrelsen har till uppgift att, med beaktande av föreskrifter som finansministeriet meddelar med stöd av 2 § 1 mom.,

1) ha hand om fondens förvaltning och se till att ekonomin och verksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

2) besluta om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens ekonomi och verksamhet,

3) leda fondens placeringsverksamhet, besluta om fondens placeringsprinciper samt utarbeta och godkänna en placeringsplan som avses i 7 §,

4) se till att fondens bokföring, interna kontroll och riskhantering ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

5) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan och göra framställning till finansministeriet om fondens årliga budget,

6) sörja för fondens likviditet, och

7) godkänna och underteckna fondens bokslut inklusive verksamhetsberättelsen och lämna dem till finansministeriet inom föreskriven tid.

Styrelsen är beslutför när fyra medlemmar eller suppleanter är närvarande. Av de närvarande skall en vara ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

När ordföranden eller en medlem eller suppleant i fondens styrelse utför uppgifter enligt denna lag betraktas han eller hon som en sådan person som avses i 40 kap. 11 § 2 punkten i strafflagen (39/1889).

4 §
Personal

Statens pensionsfond har en verkställande direktör i tjänsteförhållande. Vid fonden kan också finnas andra anställda i tjänsteförhållande.

5 §
Inkomster

Statens pensionsfonds inkomster består av de pensionsavgifter som inbetalas till fonden och avkastningen av fondens medel samt av andra inkomster så som föreskrivs i lagen om statens pensioner.

6 §
Utgifter

Från statens pensionsfond överförs årligen medel till statsbudgeten så som föreskrivs i lagen om statens pensioner. Utgifterna för fondens verksamhet betalas av fondens medel.

7 §
Placering av fondens medel

Den andel av statens pensionsfonds medel som inte överförs till statsbudgeten kan placeras. När fondens medel placeras skall placeringarna göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Fondens styrelse skall utarbeta en plan för placeringen av fondens medel (placeringsplan). I placeringsplanen skall särskilt fondens karaktär och kraven på placeringsverksamheten beaktas. Av placeringsplanen skall framgå hurdan diversifieringsplan fonden har, hur de rättigheter som följer av fondens innehav i andra sammanslutningar skall utövas och vilka principer som iakttas när förvaltare utses.

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över statens pensionsfonds placeringsverksamhet. Bestämmelser om tillsynsavgiften utfärdas särskilt.

8 §
Bokslut och revision

I statens pensionsfonds balansräkning eller i noter till den skall uppges pensionsansvaret enligt de pensioner som grundar sig på anställning som avses i 1 § samt den ansvarsandel som inte har täckts.

För revisionen av fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper tillsätter finansministeriet årligen två revisorer som skall vara antingen av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR) eller revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR).

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. De skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, som skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet, och

5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen föreslagit.

När revisionen har verkställts skall revisorerna i bokslutet göra en anteckning omdetta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed. Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om fondens förvaltning och ekonomi, skall fondens styrelse och finansministeriet omedelbart underrättas om saken. Fondens styrelse och de anställda vid fonden är skyldiga att vid behov bistå revisorerna vid verkställandet av revisionen.

9 §
Fastställande av bokslutet

Bokslutet för statens pensionsfond fastställs av finansministeriet, som i samband med fastställandet beslutar om de åtgärder som föranleds av fondens bokslut och revisionsberättelse samt av de andra utredningar och bedömningar om fondens ekonomi, verksamhet och resultat som ministeriet har inhämtat. Finansministeriet skall besluta om fastställandet av fondens bokslut senast den 30 april efter finansåret.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) jämte ändringar.

Den styrelse för fonden som har tillsatts före denna lags ikraftträdande fortsätter sin verksamhet mandattiden ut.

RP 173/2006
ShUB 37/2006
RSv 174/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.