1291/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagen om sjömanspensioner (1290/2006), nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av den nya lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen av den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) jämte ändringar, nedan den gamla lagen.

Den nya lagen tillämpas från och med ikraftträdandet på arbete i de anställningsförhållanden som hör till lagens tillämpningsområde.

Den nya lagen tillämpas också på sådan pension enligt den gamla lagen som beviljats före den nya lagens ikraftträdande. Om de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2005 dock har iakttagits vid bestämmandet av en sådan pension, iakttas vad som föreskrivs i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (884/2004).

Den nya lagen tillämpas också på sådan pensionsförsäkringsavgift enligt den gamla lagen som hänför sig till tiden före den nya lagens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs i 5 § i denna lag.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en bestämmelse i den gamla lagen eller annars avses en bestämmelse i den gamla lagen, skall den bestämmelse i den nya lagen tillämpas som har trätt i stället för bestämmelsen i den gamla lagen, om inte något annat följer av den nya lagen eller av denna lag.

I fråga om tiden före ikraftträdandet av denna lag avses med inkomster enligt lagen om sjömanspensioner inkomster enligt den gamla lagen.

2 §

När en pension enligt den nya lagen bestäms enligt 66―70 §, bestäms pension som intjänats före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1―3 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 16 § och 20 § 1 mom. 1―5 meningen i den gamla lagen, i den lydelse de hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) de pensioner som bestäms särskilt för varje anställningsförhållande sammanräknas; maximibeloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 2005 är dock 50 procent av arbetstagarens genomsnittliga månadslön beräknad på grundval av de sammanlagda lönerna för arbetstagarens anställningsförhållanden under de tio sista sjötjänståren; vid beräknandet av de tio sista sjötjänståren beaktas 2004 och de kalenderår som föregår detta år, dock så att högst fyra kalenderår beaktas i fråga om den tid som föregår 1996 och så att sådana sjötjänstår för vilka arbetstagaren har betalats deltidspension inte beaktas; den genomsnittliga månadslönen bestäms dock på basis av de kalenderår och de inkomster på grundval av vilka den skulle ha bestämts om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, eller om den ovan nämnda genomsnittliga månadslönen är väsentligt lägre eller högre än den lön som arbetstagaren har fått för sjömansarbete under en så lång tid att den högre eller lägre lönen kan anses stabiliserad, beaktas såsom genomsnittlig månadslön den genomsnittliga arbetsinkomst som arbetstagaren skulle ha haft om någon förändring inte hade inträffat,

2) en pension som räknats ut enligt 1 punkten omräknas med en koefficient som fås genom att talet 1,6, som utvisar den tillväxtprocent för pensionen som anges i 66 § 1 mom. 1 punkten i den nya lagen, divideras med talet 2,

3) den intjänade pensionen bestäms enligt 22 a § i den gamla lagen, i den lydelse paragrafen hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005.

När en pension enligt den nya lagen bestäms med stöd av 66―70 §, bestäms det beviljade sammanlagda beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats enligt 16 § i den gamla lagen för åren 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 1 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005, på det sätt som föreskrivs i 1, 2 eller 3 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1, 2 eller 3 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som räknats ut enligt 1 mom. 1 punkten; beloppet av den ålderspension eller invalidpension som räknats ut på detta sätt kan dock överskrida det maximibelopp som anges ovan i 1 mom. 1 punkten endast till den del pensionen enligt den nya lagen och pensionen enligt den gamla lagen för 2005 och 2006 har intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått 63 års ålder eller den sänkta pensionsålder som anges i 8 § 2 mom. i den nya lagen eller i 14 § 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse moment hade vid den nya lagens ikraftträdande,

2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 1 mom. 2 punkten,

3) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 1 mom. 3 punkten.

När en pension enligt den nya lagen bestäms enligt 72―76 § bestäms pension som intjänats före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 17 § och 20 § 1 mom. 1―5 meningen i den gamla lagen, sådana de lydde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) den intjänade pensionen bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,

2) den intjänade pensionen bestäms enligt 17 § i den gamla lagen, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2004, till den del den till pension berättigande tiden hänför sig till 1991―2004; beloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 1991 utgör för varje till pension berättigande betalningsmånad 1/8 procent av den lön som utgör grund för pensionen.

När en pension enligt den nya lagen bestäms med stöd av 72―76 § bestäms det sammanlagda beviljade beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats enligt 17 § i den gamla lagen för 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 3 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1 eller 2 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som räknats ut enligt 3 mom. 1 punkten; det belopp som beviljas i ålderspension eller invalidpension och som räknats ut på detta sätt kan dock vara högst lika stort som det maximibelopp som avses ovan i 1 mom. 1 punkten,

2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 3 mom. 2 punkten.

Om det sammanlagda beloppet av en ålders- eller invalidpension som uträknats enligt 2 mom. 1 punkten eller 4 mom. 1 punkten, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 11 b § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 80 § i den nya lagen och enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) överstiger det maximibelopp som avses i 1 mom. 1 punkten, avdras från beloppet av en pension som intjänats enligt den gamla lagen före den 1 januari 2005, en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, det belopp som överstiger det nämnda maximibeloppet. När pensionernas sammanlagda belopp räknas ut beaktas dock inte en i 2 mom. 1 punkten angiven pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller en pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, om den intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har nått 63 års ålder eller den sänkta pensionsålder som anges i 8 § 2 mom. i den nya lagen eller i 14 § 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse moment hade vid den nya lagens ikraftträdande.

3 §

Vad som i 37 och 108 § i den nya lagen bestäms om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte när den som ansöker om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att få en pension som grundar sig på ett eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller egen företagarverksamhet eller en pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna tillämpas inte heller när pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick en sådan pension på vilken bestämmelserna i första meningen i denna paragraf inte har tillämpats, tillämpas dessa bestämmelser inte heller på en familjepension som beviljas efter honom eller henne.

4 §

Det pensionsutdrag som avses i 81 § i den nya lagen sänds första gången till arbetstagaren senast 2008. Arbetstagaren har dock rätt att på begäran få uppgift om sina registrerade arbetsinkomster redan 2007.

Den tid av fem år som avses i 81 § 2 och 3 mom. i den nya lagen tillämpas 2013 och efter det.

Det pensionsutdrag för arbetstagare som sänds ut 2008 innehåller uppgifter om de i 81 § 1 mom. 1―3 punkten i den nya lagen avsedda arbetsinkomsterna och förmånerna under de tio kalenderår som föregår utsändandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, 2010 för de åtta, 2011 för de sju och 2012 för de sex år som föregår utsändandet av pensionsutdraget. I pensionsutdraget lämnas de uppgifter som avses i 81 § 1 mom. 2 och 3 punkten i den nya lagen dock inte för år som föregått 2005.

Om de av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomsterna enligt 81 § 4 mom. i den nya lagen har intjänats före 2005, bestäms pensionen för dessa inkomster i enlighet med den gamla lagen i den lydelse den hade under intjäningsåret. Pensionen bestäms på samma sätt också i fråga om sådana av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomster som har intjänats före 2006, om invalid-, arbetslöshets- eller familjepension för arbetstagaren skall bestämmas i enlighet med 20 § 2 mom. i denna lag.

5 §

Den preskriptionstid på fem år som avses i 81 § 3 och 4 mom., 122 §, 123 § 4 mom. och i 148 och 150 § i den nya lagen tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är den nämnda preskriptionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före den nya lagens ikraftträdande.

6 §

Engångsförhöjningen av invalidpensionen läggs till första gången den 1 januari 2010. Förhöjningen läggs också till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2006. Förhöjningen läggs i så fall till enligt den förhöjningsprocentsats som motsvarar arbetstagarens ålder vid ingången av 2010, förutsatt att minst fem kalenderår då har förflutit sedan invalidpension började.

När pensionsfallet i fråga om invalidpension har inträffat före den 1 januari 2006 läggs engångsförhöjningen till pension som samordnats enligt 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) i den lydelse de hade före den 1 januari 2005. Om familjepension bestäms enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande, läggs engångsförhöjningen till familjepension som samordnats enligt 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

7 §

Ålderspensioner som börjar 2010 eller därefter omräknas med en i 88 § i den nya lagen avsedd livslängdskoefficient. Livslängdskoefficienten fastställs första gången för 2009.

8 §

På ansökningar om undanröjande av beslut som blir anhängiga den 1 januari 2007 eller därefter tillämpas 137 § i den nya lagen.

9 §

Om pensionsfallet inträffar under åren 2006―2009, beaktas som arbetsinkomst för 2004 när inkomsten för återstående tid bestäms den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 82―84 § i den nya lagen. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 69, 75 och 82―84 § samt 86 § 1 och 2 mom. i den nya lagen, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005―2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten eller 25 § 2 mom. i den nya lagen beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

I stället för de två sista kalenderåren av granskningstiden enligt 156 § 1 mom. i den nya lagen är granskningstiden året 2005 om pensionsfallet för invalidpensionen inträffar 2006.

Det i 156 § 2 mom. i den nya lagen avsedda gränsbeloppet tillämpas på invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar 2007 eller därefter.

10 §

Pensionslönen i ett anställningsförhållande som upphört före 2005 eller som har avslutats enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (884/2004) kan på ansökan av arbetstagaren justeras enligt prövning enligt 16 d § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade före den 1 januari 2005, och pensionslönen i ett anställningsförhållande som upphört före 1996 enligt 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995). Justeringen av pensionslönen förutsätter att arbetstagarens ansökan om justering enligt prövning av pensionslönen inkommer till pensionskassan senast den 31 december 2011.

11 §

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en arbetstagare som får delinvalidpension som börjat före den 1 januari 1982 och fortgått utan avbrott att arbetstagaren har rätt till full invalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras delinvalidpensionen till full invalidpension från ingången av månaden efter förändringen.

12 §

En invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat 2005 eller tidigare och som har beviljats med tillämpning av den definition på arbetsoförmåga som anges i 15 § 1 mom. i den gamla lagen i dess lydelse före den 1 januari 2005 justeras med anledning av en förändring av arbetsförmågan så att delinvalidpension blir full invalidpension eller full invalidpension blir delinvalidpension, eller dras in med anledning av att pensionstagaren har återfått arbetsförmågan med tillämpning av 15 § 1 mom. och 23 § 1 mom. i den gamla i den lydelse de hade den 31 december 2004.

13 §

Ett barn som får familjepension efter en förmånslåtare som har avlidit före den 1 juli 1990 har rätt att få familjepension så länge som arbetsoförmågan fortgår utan avbrott, om barnet på grund av sjukdom, lyte eller skada är oförmöget att utföra arbete som med beaktande av barnets ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för barnet och trygga det en skälig utkomst, och om arbetsoförmågan har inträtt innan barnet fyllde 18 år. Fortsatt utbetalning av familjepension efter det att barnet fyllt 18 år förutsätter särskild ansökan.

Den rätt till tillägg för föräldralösa barn som en familjepensionstagare som får nämnda tillägg har bestäms enligt den gamla lagen i den lydelse den hade före den nya lagens ikraftträdande också när beloppet av familjepensionen skall justeras efter det att den nya lagen har trätt i kraft.

14 §

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1955 eller tidigare, så som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (102/1990).

15 §

En efterlevandepension som indragits på grund av att den efterlevande maken ingått ett nytt äktenskap börjar på ansökan av den efterlevande maken betalas ut på nytt enligt 28 a § 1 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade före den nya lagens ikraftträdande, om den efterlevande makens nya äktenskap upplöses innan den nya lagen har trätt i kraft och ansökan om ny utbetalning inkommer till pensionskassan inom sex månader från det att den nya lagen har trätt i kraft.

16 §

Det villkor beträffande inkomster för återstående tid som utgör en förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls när den återstående tiden har beaktats i arbetstagarens pension i enlighet med 12 a och 12 b § i den gamla lagen i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

17 §

Om en arbetstagare har arbetat i Finland före den 1 januari 2005, räknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 66 § 3 mom. eller 72 § 3 mom. i den nya lagen ut på basis av lönen i det anställningsförhållande på grundval av vilket återstående tid borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av den gamla lagen i den lydelse den hade före den 1 januari 2005.

18 §

På en pension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar före den 1 januari 2007 tillämpas 8 § 6 mom. i lagen om pension för arbetstagare i den lydelse moment hade före den 1 januari 2007 också efter det att den nya lagen har trätt i kraft.

En ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) som grundar sig på en skada som uppkommit under krigen 1939―1945 dras inte av från pension enligt den gamla lagen eller pension enligt den nya lagen.

19 §

Om en arbetstagare får pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare, avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), intjänas i pension enligt 68 § i den nya lagen 1,6 procent per år eller enligt 74 § i den nya lagen 1,5 procent per år för arbete som utförs under den tid pensionen, ersättningen eller stödet betalas.

Grundbeloppet av generationsväxlingspension, avträdelseersättning och avträdelsestöd enligt 1 mom. beaktas

1) som pension som medför att pensionstagaren inte har rätt till deltidspension,

2) vid bestämmandet av efterlevandepension som pension som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete,

3) som pension som avses i 97 § 2 mom. i den nya lagen, och

4) som pension som avses i 80 § 5 mom. i den nya lagen.

20 §

En pension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före 2005 bestäms enligt den gamla lagen i dess lydelse före 2005, om inte något annat följer av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (884/2004).

På sådan invalid-, arbetslöshets- och familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffat 2005, eller sådan ålderspension i fråga om vilken arbetstagaren har uppnått den i 14 § 1 eller 2 mom. i den gamla lagen angivna pensionsåldern före 2005, tillämpas den gamla lagen i den lydelse den hade den 31 december 2004. Om arbetstagaren dock har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan börjat, beviljas ålderspension motsvarande det intjänade beloppet i stället för invalidpension. Om arbetstagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som anges i 12 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), beräknas och beviljas pensionen, i stället för såsom invalidpension, i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då arbetstagaren uppnått 63 års ålder.

Om pensionsfallet i fråga om familjepension inträffar efter 2005, men familjepensionen bestäms på basis av sådan pension för förmånslåtaren som samordnats enligt den gamla lagen i den lydelse den hade före den 1 januari 2005, samordnas också familjepensionen i enlighet med de ovan nämnda lagarna. Vid uträkningen av samordningsgränsen avdras i detta fall dock varken grundbeloppet av barnpension eller grundbeloppet av efterlevandepension enligt familjepensionslagen (38/1969).

21 §

På deltidspension för en arbetstagare som är född före 1947 och på ålderspension som beviljas efter deltidspensionen tillämpas bestämmelserna i 14 §, det inledande stycket i 14 b § 1 mom. samt 14 c § 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse de hade den 31 december 2004, samt 16 § 4 mom. och 17 § 7 mom. i den gamla lagen sådana de lydde den 31 december 2002. En sådan arbetstagare har rätt till förtida ålderspension enligt bestämmelserna i den gamla lagen i den lydelse de hade den 31 december 2004.

En arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63 år. Fortsätter arbetstagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren uppnått 65 års ålder till en lika stor ålderspension. Utan hinder av bestämmelserna i 66 § 1 mom. 3 punkten och 72 § 1 mom. 3 punkten i den nya lagen tillväxer pensionen med 2 procent av arbetsinkomsterna per år från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 63 år fram till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 65 år, och med 1,6 procent per år under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. Börjar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren uppnått 68 års ålder, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs i 11 § 4 mom. i den nya lagen. Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2005.

22 §

En långtidsarbetslös arbetstagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den gamla lagen i den lydelse den hade vid den nya lagens ikraftträdande och i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den gamla lagen. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan pension 15 e §, 16 § 2 mom. 1 punkten och 16 § 4 mom., 17 § 2 mom. 1 punkten och 17 § 4 mom. i den gamla lagen i den lydelse de hade vid den nya lagens ikraftträdande samt 17 b § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. bestäms en arbetstagares rätt till pension för återstående tid på samma sätt som den skulle bestämmas om pensionsfallet i fråga om arbetslöshetspensionen inträffade den 31 december 2006. Vid beräkningen av den lön som ligger till grund för pensionen för återstående tid beaktas då inkomsterna fram till den 31 december 2006.

23 §

Om en arbetstagare inte har något anställningsförhållande som lyder under den nya lagen eller lagen om pension för arbetstagare under 2007 eller därefter, ligger ansvaret för den arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid på pensionskassan eller den pensionsanstalt som ansvarar för verkställigheten av lagen om pension för arbetstagare där den återstående tiden eller arbetstagarens motsvarande inkomst med stöd av 22 § 1 mom. räknas in i den pension som bestäms på basis av arbetstagarens anställningsförhållande.

Har arbetstagaren under 2007 eller därefter arbetsinkomster enligt den nya lagen eller lagen om pension för arbetstagare som uppgår till sammanlagt minst 20 000 euro, svarar pensionskassan och pensionsanstalterna som ansvarar för verkställigheten av lagen om pension för arbetstagare gemensamt för kostnaderna för en arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst, på det sätt som bestäms i 159 § i den nya lagen. Pensionskassan och de pensionsanstalter som ansvarar för verkställigheten av lagen om pension för arbetstagare svarar gemensamt också för kostnaderna för en sådan arbetslöshetspension som inte innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst.

Om arbetstagarens arbetsinkomster enligt den nya lagen eller lagen om pension för arbetstagare under 2007 eller därefter sammanlagt uppgår till mindre än 20 000 euro, ligger ansvaret för kostnaderna för en arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst på pensionskassan eller den pensionsanstalt som ansvarar för verkställigheten av lagen om pension för arbetstagare där den återstående tiden eller motsvarande inkomst med stöd av 22 § 2 mom. räknas in i den pension som bestäms på basis av det försäkrade anställningsförhållandet.

De belopp som anges ovan i 2 och 3 mom. motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

24 §

En arbetstagare som är född före 1950 har enligt bestämmelserna i den gamla lagen i den lydelse de hade den 1 januari 2005 rätt att få förtida ålderspension tills han eller hon fyller 62 år.

25 §

Om en invalidpension eller en arbetslöshetspension har beviljats med tillämpning av bestämmelserna i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, intjänas ny pension efter den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhålls under en tid med pension, utan hinder av vad som bestäms i 20 § 1 och 2 mom. i denna lag, i enlighet med 66―70 § eller 72―76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas när invalidpensionen eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 år ålder.

26 §

Utan hinder av vad som bestäms i 20 § 2 mom. i denna lag intjänas ny pension efter den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhålls under en tid med ålderspension i enlighet med 66―70 § eller 72―76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas enligt 13 § 3 mom. i den nya lagen, även om arbetstagaren före den 1 januari 2005 har uppnått den pensionsålder som anges i 14 § 1 eller 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

27 §

Utan hinder av vad som bestäms i 65 § i den nya lagen har en arbetstagare som är född före 1950 rätt till invalidpension eller arbetslöshetspension som fastställs enligt 66―70 § i den nya lagen, under förutsättning att pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan om pensionen och arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet skulle ha rätt till återstående tid enligt 12 a―12 c § i den gamla lagen i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

Utan hinder av vad som bestäms i 65 § i den nya lagen skall ålderspension som beviljas i enlighet med 15 e § 11 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade vid den nya lagens ikraftträdande fastställas enligt 66 och 68―70 § i den nya lagen, under förutsättning att pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan om pensionen och arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet skulle ha rätt till återstående tid enligt 12 a―12 c § i den gamla lagen i den lydelse de hade före den 1 januari 2005 om pensionen i stället för i form av ålderpension skulle beviljas i form av arbetslöshetspension.

28 §

Den nya lagen tillämpas också på pensionskassans fullmäktige och pensionskassans styrelse som avses i 166 § i den nya lagen och som utnämnts före den nya lagens ikraftträdande. När fullmäktiges och styrelsens mandattider räknas ut beaktas också tid som förflutit före den nya lagens ikraftträdande.

29 §

Utan hinder av vad som bestäms i 63 § i den nya lagen har en efterlevande make som avses i 63 § 1 mom. i den nya lagen eller ett dödsbo som avses i 3 mom. i samma paragraf rätt till begravningsunderstöd också om förmånslåtaren vid sin död fick ålderspension enligt 14 § eller invalidpension enligt 15 § i den gamla lagen i dess lydelse före den 1 januari 2005 eller ålderspension eller invalidpension som fastställts enligt 16 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade före den nya lagens ikraftträdande och de övriga villkoren för beviljande av begravningsunderstöd som anges i 63 § i den nya lagen uppfylls.

30 §

En arbetstagare, vars anställningsförhållande enligt den gamla lagen har upphört före den 1 januari 1967 utan att arbetstagaren eller hans eller hennes anhöriga har fått pension och som inte har återgått till ett anställningsförhållande enligt den gamla lagen inom tre år från den dag då anställningsförhållandet upphörde, har inte rätt till pension enligt den gamla lagen för tiden före det nämnda anställningsförhållandets upphörande. Arbetstagaren ges i så fall ett fribrev motsvarande de pensionsförsäkringsavgifter han eller hon erlagt, på vilket tillämpas vad som föreskrivs om fribrev i 17 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade den 31 december 1966.

Om en sådan över tre år fortlöpande frånvaro från sjömanstjänst enligt den gamla lagen som avses i 1 mom. huvudsakligen har berott på att arbetstagaren deltagit i nödvändig yrkesutbildning eller fortbildning eller på sjukdom, lyte eller kroppsskada som arbetstagaren har ådragit sig under tiden i sjömanstjänst, beaktas på ansökan också sjömanstjänst före frånvaron som till pension berättigande tid.

31 §

En arbetstagare som enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och enligt 20 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i den nämnda lagen (886/2004) har rätt att gå i ålderspension innan han eller hon har fyllt 62 år, har rätt att få ålderspension både enligt den gamla och den nya lagen innan han eller hon fyllt 62 år. Närmare bestämmelser om omräkning av pensionen så att den motsvarar en lägre ålder än 62 år utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

32 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen för uträkning av en pension som avses i 4 § 4 mom. och 20―22 § rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för fastställande av pensionsgrundande rätt till återstående tid enligt 12 a § i den gamla lagen och för uträkning av arbetspensionstillägg enligt 16 e § i den gamla lagen.

Den som beviljar eller betalar ut förmåner enligt 1 mom. skall på det sätt som Pensionsskyddscentralen bestämmer lämna uppgifterna till centralen för varje kalenderår före utgången av maj det följande året eller före en annan med centralen överenskommen tidpunkt.

33 §

Vid beräkning av den sänkta pensionsålder som avses i 8 § 2 mom. i den nya lagen bestäms den tid som skall beaktas i fråga om tid före den 1 januari 1991 enligt 11 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade den 31 december 1990, samt i fråga om åren 1991―2006 enligt 14 § 6 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade vid den nya lagens ikraftträdande.

34 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 251/2006
ShUB 49/2006
RSv 237/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.