1276/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 1 kap. 4 § 9 punkten, den finska språkdräkten i 7 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten och i 11 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten, 11 kap. 2 § 2 mom., den finska språkdräkten i det inledande stycket i 18 kap. 14 § 2 mom., 18 kap. 14 § 3 mom. samt den finska språkdräkten i 15 § 3 mom. det inledande stycket och 4 mom.,

av dem 11 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 18 kap. 14 § 2 mom. det inledande stycket och 3 mom. samt 15 § 3 mom. det inledande stycket och 4 mom. sådana de lyder i lag 1113/2005 som följer:

1 kap.

Lagens syfte och tillämpningsområde

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) arbetstagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande och en person som avses i 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), vars arbetstid och inkomster uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) samt med företagare en person som är skyldig att teckna försäkring enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) eller enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

2 §
Arbetsinkomst

Om en försäkrad inte är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare, beaktas som hans eller hennes arbetsinkomst förvärvsinkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992) av näringsverksamhet, jordbruk och sammanslutning, löneinkomst av eget företag eller jordbruk, arbetsersättning i anslutning till företagarverksamhet, värdet av leveransarbete och förvärvsinkomst av renskötsel. Om en försäkrad som inte är skyldig att teckna en försäkring enligt nämnda lagar frivilligt tecknar en sådan försäkring, beaktas dock som hans eller hennes arbetsinkomst den inkomst som avses i 1 mom. 2 punkten.


18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

14 §
Grunden för sjukförsäkringens sjukvårdspremie

När sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställs för en företagare eller en lantbruksföretagare iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om beräkning av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. När sjukvårdspremien fastställs avdras dock inte en försäkringsavgift som betalats med stöd av lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Utan hinder av 11 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. tillämpas den bestämmelse som gällde den 31 december 2005 på den arbetsinkomst som utgör grund för en dagpenningsförmån, när arbetsoförmågan eller rätten till förmånen inträder före den 1 januari 2008. Den fastställda arbetsinkomsten enligt 112 § i lagen om pension för företagare kan dock användas då den i 11 kap. 4 § avsedda arbetsinkomsten uppskattas, när arbetsoförmågan eller rätten till förmånen inträder den 1 januari 2007 eller senare.

RP 197/2006
ShUB 38/2006
RSv 176/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.