1264/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 18 kap. 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1113/2005,

ändras 11 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten, 18 kap. 18 § och rubriken för 34 § samt 34 § 1 mom.,

sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 18 kap. 16 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. som följer:

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

2 §
Arbetsinkomst

I denna lag avses med arbetsinkomst som utgör grund för dagpenning


3) lön som avses i arbetspensionslagarna och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna (försäkringslön).


18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

16 §
Löneinkomst som begränsat skattskyldiga fått i Finland som grund för premien

Till lön som avses i 1 mom. hänförs likväl inte de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom.

18 §
Försäkringslön som grund för premien

Om en försäkrad arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands och får skattefri utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen, används som grund för fastställande och betalning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie, i stället för utlandsarbetsinkomsten, den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt i enlighet med arbetspensionslagarna.

Försäkringslönen skall i stället för den löneinkomst som förvärvats utomlands också användas som grund för fastställande och betalning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie för en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands, om den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt i enlighet med arbetspensionslagarna.

34 §
Redovisning av den försäkrades sjukförsäkringspremie

Skatteförvaltningen redovisar de försäkrades sjukförsäkringspremier till Folkpensionsanstalten på det sätt som bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998). Skatteförvaltningen skall till Folkpensionsanstalten redovisa de sjukförsäkringspremier som uppburits hos begränsat skattskyldiga i samband med redovisningen i juni året efter att premierna influtit.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 131/2006
ShUB 46/2006
RSv 213/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.