1263/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 4 § 3 mom. och 13 § 2 mom.,

sådana de lyder i lag 1114/2005, och

fogas till 4 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

4 §

Till lön som avses i 2 mom. 3 punkten hänförs likväl inte de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen.

Om en försäkrad arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands och får skattefri utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen eller är begränsat skattskyldig, används som grund för arbetsgivares socialskyddsavgift, i stället för den utlandsarbetsinkomst som avses i 2 mom. 2 punkten samt den lön och ersättning som avses i 2 mom. 3 punkten, den lön enligt arbetspensionslagarna som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsinkomst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna (försäkringslön), förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt i enlighet med arbetspensionslagarna.

13 §

En arbetsgivare som på basis av lön som han har betalat på ansökan har fått en dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen eller dagpenning enligt en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring eller arbetspension, rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill hörande rehabiliteringstillägg enligt arbetspensionslagarna, är berättigad att av skatteverket få tillbaka den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalat till den del socialskyddsavgiften motsvarar den dagpenning, pension, rehabiliteringspenning eller det rehabiliteringstillägg som betalats till arbetsgivaren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagens 13 § 2 mom. tillämpas också på sådan arbetsgivares socialskyddsavgift som betalats år 2006 före lagens ikraftträdande.

RP 131/2006
ShUB 46/2006
RSv 213/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.