1256/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 4 § 2 och 3 mom. och 5 § 2 mom., sådana de lyder, 4 § 2 och 3 mom. i lag 985/2004 samt 5 § 2 mom. i lag 562/2000, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 1291/1999 och i nämnda lag 985/2004, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

3 §
Val av vårdform

Utan hinder av 3 mom. har adoptivföräldrar rätt till stöd för hemvård av barn tills det har gått två år från början av den föräldrapenningsperiod som föreskrivs i 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), den första betalningsdagen medräknad. En adoptivförälders ovan nämnda rätt till stöd för hemvård av barn gäller emellertid inte en adoptant som avses i 6 § 2 mom. i adoptionslagen (153/1985). Ett villkor för stödet vid adoption enligt 25 § 1 punkten i adoptionslagen är att adoptanten har beviljats ett i nämnda lagrum avsett tillstånd av nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland.


4 §
Vårdpenning

Vårdpenningen enligt stödet för hemvård av barn är per kalendermånad 294,28 euro för ett barn under tre år i familjen och 94,09 euro för varje följande barn under tre år samt 60,46 euro för varje annat barn. För ett adoptivbarn som fyllt tre år och som är berättigat till stöd betalas vårdpenning emellertid så som för ett barn under tre år.

Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 137,33 euro per kalendermånad för varje barn i familjen.


5 §
Vårdtillägg

Vårdtillägg till stödet för privat vård betalas för varje barn i familjen. Vårdtilläggets fulla belopp per barn är 134,55 euro per kalendermånad.Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

RP 168/2006
ShUB 24/2006
RSv 127/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.