1248/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets arbetsordning av den 26 maj 2005 (351/2005) 15 § 1 mom. 8 punkten, 19 § 1 mom. 15 a-punkten, sådan den lyder i förordning 857/2006, 68 § 1 mom. 4 punkten, 71 § 1 mom. 3 punkten, 72 § 1 mom. 2 punkten och rubriken för 79 § samt

fogas till 19 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 47 § 1 mom. en ny 13 a-punkt, till 48 § 1 mom. en ny 12 a-punkt, till 49 § ett nytt 3 mom., till 52 § ett nytt 3 mom., till 68 § 1 mom. en ny 4-a punkt och till 79 § ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

15 §
Uppgifter för avdelningen för region- och förvaltningsutveckling

Avdelningen för region- och förvaltningsutveckling behandlar ärenden som gäller


8) EU:s region- och strukturpolitik, målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och förvaltningsmyndighetens uppgifter som gäller de åtgärdsprogram som uppgjorts för målen och som medfinansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt målet för det regionala samarbetet i Europa, förvaltningsmyndighetens uppgifter i anslutning till avslutande och avveckling av program för strukturfondsprogrammen som utarbetats för målen 1 och 2 samt uppgifter som gäller gemenskapsinitiativen Interreg och Urban.


19 §
Räddningsavdelningens uppgifter

Räddningsavdelningen behandlar ärenden som ankommer på räddningsväsendet och som gäller


15 a) ägarstyrning av Suomen Erillisverkot Oy och styrning av en specialuppgift som gäller myndighetsradionätet,


För samordning av Nödcentralsverkets resultatstyrning finns en samarbetsgrupp på nationell nivå för Nödcentralsverkets resultatstyrning vars medlemmar består av räddningsöverdirektören, polisöverdirektören och en överdirektör som utnämns av social- och hälsovårdsministeriet. Ordförande för samarbetsgruppen är räddningsöverdirektören.


47 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


13 a) ägarstyrning av Suomen Erillisverkot Oy,


48 §
Ärenden som chefen för en avdelning och chefen för en fristående enhet har beslutanderätt i

Chefen för en avdelning avgör, om inte annat bestäms nedan, ärenden som gäller


12 a) upphandling som omfattas av samordnad upphandling inom statsförvaltningen och som genomförs på annat sätt efter det att gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor vid ministeriets ekonomienhet har gett sitt utlåtande om ärendet,


49 §
Ärenden som chefen för en resultatenhet har beslutanderätt i

Vad som föreskrivs om chefen för en resultatenhet i 1 mom. 4 och 5 punkten, gäller i tillämpliga delar ansvarspersonen för ansvarsområdet eller gruppen så som närmare bestäms i avdelningens eller den fristående enhetens arbetsordning.

52 §
Beslutanderätten i vissa ärenden som gäller ministeriet gemensamt

Ansvarspersonen för gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor vid ministeriets ekonomienhet avgör för ministeriets eller förvaltningsområdets del utan föredragning att anmälan görs om anslutning till ramarrangemang som gäller samordnad upphandling inom statsförvaltningen.

68 §
Räddningsöverdirektören

Räddningsöverdirektören avgör utöver vad som bestäms i 48 § ärenden som gäller


4) verkställande av undersökning av en olycka som avses i 87 § i räddningslagen,


4 a) styrning av en specialuppgift som gäller myndighetsradionätet Suomen Erillisverkot Oy och den statliga finansiering som beviljas för myndighetsradionätets verksamhet till den del det inte är fråga om ägarstyrning.


71 §
Chefen för räddningsavdelningens enhet för räddningsverksamhet

Chefen för räddningsavdelningens enhet för räddningsverksamhet avgör utöver vad som bestäms i 49 § ärenden som gäller


3) styrning och utveckling av funktionen hos räddningsväsendets övervaknings- och larmsystem,


72 §
Chefen för räddningsavdelningens enhet för förebyggande av olyckor

Chefen för räddningsavdelningens enhet för förebyggande av olyckor avgör utöver vad som bestäms i 49 § ärenden som gäller


2) styrning av frivilliga organisationers utbildnings- och upplysningsverksamhet samt överenskommelser om i 7 § i räddningslagen avsedda uppgifter inom utbildning, rådgivning och upplysning med organisationer inom räddningsväsendets ansvarsområde,


79 §
Beredskapsplanering och beredskap

Ministeriets avdelningar och fristående enheter handhar inom sina ansvarsområdenberedskap inför undantagsförhållanden och beredskapsplanering. Räddningsavdelningen handhar samordning av beredskap och beredskapsplanering vid ministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Räddningsöverdirektör
Pentti Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.