1237/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om assisterad befruktning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller assisterad befruktning som utförs så att könsceller eller embryon från en människa förs in i en kvinna för att åstadkomma graviditet. Lagen gäller också donation och lagring av könsceller och embryon för assisterad befruktning.

Lagens bestämmelser om könsceller gäller också förstadier till könsceller.

Som assisterad befruktning enligt denna lag betraktas inte det att en mans obehandlade och olagrade sperma förs in i en kvinna, om denna åtgärd vidtas utan att någon med rätt att utöva läkaryrket i denna sin egenskap eller någon annan utomstående mot ersättning deltar i utförandet av åtgärden.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) par en kvinna och en man som lever tillsammans i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden,

2) den som får behandling ett par, eller en kvinna som inte lever i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden,

3) donation av könsceller överlåtelse av egna spermier eller äggceller för att användas vid assisterad befruktning av någon annan,

4) donator en person som donerar könsceller,

5) tjänstetillhandahållare sådana verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och läkare som innehar tillstånd enligt 24 §,

6) verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården i folkhälsolagen (66/1972) avsedda hälsovårdscentraler, i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) avsedda sjukhus och separata verksamhetsenheter för sjukvård, andra helheter med ansvar för vården som samkommunen för sjukvårdsdistriktet bestämmer samt i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) avsedda enheter som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster.

3 §
Användning av könsceller och embryon vid assisterad befruktning

Vid assisterad befruktning får under de förutsättningar som föreskrivs i denna lag användas könsceller och embryon från den som får behandling samt könsceller och embryon som har donerats enligt denna lag.

Vid assisterad befruktning får importerade könsceller och embryon användas, om de krav som ställs i denna lag i fråga om donator, donation samt donerade könsceller och embryon är uppfyllda.

4 §
Allmänna begränsningar i användningen av könsceller och embryon

Vid assisterad befruktning får inte användas

1) könsceller eller embryon i vilkas arvsmassa ingrepp har gjorts,

2) embryon som har erhållits genom kloning, eller

3) könsceller och embryon som har använts för forskning.

Med forskning avses i denna lag inte

1) observation av könsceller eller embryon som är avsedda för att användas vid assisterad befruktning eller andra åtgärder som syftar till att bibehålla eller förbättra könscellernas eller embryonas livsduglighet, förutsatt att observationen eller åtgärden inte äventyrar embryonas naturliga utveckling, eller

2) åtgärder genom vilka det utan att äventyra en könscells eller ett embryos naturliga utveckling är möjligt att fastställa att könscellen eller embryot har en frisk arvsmassa i fråga om en bestämd, allvarlig sjukdom, eller genom vilka könstillhörigheten kan fastställas i det syfte som nämns i 5 §.

När barn med ursprung i en och samma donators könsceller har skapats för fem mottagare av assisterad befruktning får denna donators könsceller inte längre användas för assisterad befruktning av någon annan.

5 §
Inverkan på barnets egenskaper

Egenskaperna hos det barn som skall födas till följd av assisterad befruktning får genom val av könsceller eller embryon eller på något annat sätt påverkas enbart i de fall som avses i 2 och 3 mom.

Hälsan hos det barn som skall födas får påverkas genom val av könsceller eller embryon som konstaterats vara friska i fråga om en bestämd, allvarlig sjukdom. Barnets könstillhörighet får påverkas, om den assisterade befruktningen sker med parets egna könsceller och ett barn av motsatt kön med dessa könsceller skulle löpa avsevärd risk att få en allvarlig sjukdom.

Om donerade könsceller används vid assisterad befruktning, skall den behandlande läkaren välja könsceller från en donator som till sitt utseende påminner om barnets ifrågavarande förälder, om inte något annat följer av en önskan hos den som får behandling.

6 §
Förintande av könsceller och embryon

Könsceller och embryon som lagrats skall förintas utan dröjsmål när det kommer till tjänstetillhandahållarens kännedom att den person vars könsceller det är fråga om eller den ena av de personer ur vars könsceller embryot har skapats har avlidit.

Könsceller och embryon som lagrats för att användas vid behandling av egen barnlöshet skall förintas utan dröjsmål när tjänstetillhandahållaren har mottagit en begäran om detta från den person vars könsceller det är fråga om, eller i fråga om embryon från den ena av de personer ur vars könsceller embryot har skapats.

Donerade könsceller och embryon skall förintas utan dröjsmål, om det i samband med en hälsokontroll eller på något annat sätt framgår att de inte kan användas för assisterad befruktning eller om donatorn i enlighet med 16 § 3 mom. har återkallat sitt samtycke till att de används för assisterad befruktning. Donerade könsceller och embryon skall förintas senast tio år efter det att donationen mottogs.

Om en tjänstetillhandahållare vet att en bestämd donators könsceller inte har använts för assisterad befruktning innan de förintats, skall tjänstetillhandahållaren meddela detta till Rättsskyddscentralen för hälsovården.

7 §
Användning av könsceller och embryon för andra ändamål

Utan hinder av 6 § kan könsceller och embryon i stället för att förintas användas för annat lovligt ändamål, om de vilkas könsceller det är fråga om eller de ur vars könsceller embryona har skapats har samtyckt till detta skriftligen.

2 kap.

Utförande av assisterad befruktning

8 §
Hinder för utförande av assisterad befruktning

Assisterad befruktning får inte utföras, om

1) den som får behandling inte har gett sitt skriftliga samtycke,

2) den ena parten i ett par som får behandling är gift med en tredje person,

3) graviditeten på grund av kvinnans ålder eller hälsotillstånd kan medföra betydande fara för kvinnans eller barnets hälsa,

4) den som gett sitt samtycke till assisterad befruktning har återkallat samtycket eller avlidit,

5) det är uppenbart att barnet inte kan tryggas en balanserad uppväxt, eller

6) det finns anledning att anta att barnet kommer att ges bort som adoptivbarn.

9 §
Tjänstetillhandahållarens informationsskyldighet

Innan assisterad befruktning utförs skall tjänstetillhandahållaren förklara för den som får behandling vilken juridisk ställning det barn som skall födas och övriga parter har.

Om donerade könsceller eller embryon används vid assisterad befruktning, skall tjänstetillhandahållaren dessutom informera den som får behandling om de eventuella verkningar som barnets biologiska ursprung kan ha på familjemedlemmarnas inbördes förhållanden samt hur eventuella problem kan förebyggas eller lindras. Tjänstetillhandahållaren skall se till att den som får behandling får möjlighet att samtala om dessa frågor med en expert.

I fråga om den rätt att få information som den som får behandling har gäller dessutom vad som i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) föreskrivs om patientens rätt till information.

10 §
Handling i vilken den som skall få behandling ger sitt samtycke

Samtycke till assisterad befruktning skall ges i en särskild handling (behandlingssamtycke), av vilken skall framgå

1) namn samt personbeteckning eller, om personerna inte har någon personbeteckning, födelsedatum i fråga om den eller dem som ger samtycket (identifieringsuppgifter),

2) vilken behandlingsmetod samtycket gäller,

3) eventuella villkor för att behandlingen skall få ges,

4) samtyckets giltighetstid,

5) att den information och service som avses i 9 § har erhållits,

6) datum samt underskrift av den eller dem som gett samtycket och den tjänstetillhandahållare som tagit emot det.

Ett exemplar av behandlingssamtycket skall ges till den som gett sitt samtycke. Ett exemplar av handlingen skall deponeras i tjänstetillhandahållarens arkiv där den skall förvaras åtskild från parternas övriga journalhandlingar. Den som gett sitt samtycke till assisterad befruktning kan återkalla samtycket genom att meddela detta till tjänstetillhandahållaren.

11 §
Beslut om assisterad befruktning

Beslutet om assisterad befruktning fattas av den behandlande läkaren, sedan läkaren har försäkrat sig om att förutsättningarna för sådan behandling är uppfyllda.

12 §
Anteckningar och intyg över assisterad befruktning

I arkivexemplaret av behandlingssamtycket skall göras en anteckning om vilken metod för assisterad befruktning som har använts, om att eventuella villkor har beaktats, om tidpunkten för användning av metoden samt om konstaterad graviditet. Tjänstetillhandahållaren skall på begäran ge dessa uppgifter till den som behandlats genom assisterad befruktning.

Om donerade könsceller eller embryon har använts vid assisterad befruktning, skall också den donatorskod som avses i 14 § antecknas i behandlingssamtycket.

Den tjänstetillhandahållare som utfört den assisterade befruktningen skall utan dröjsmål underrätta den tjänstetillhandahållare som tagit emot donationen när ett barn har fötts efter sådan assisterad befruktning som avses i 16 § 2 mom. och vid behandlingen har använts spermier av en donator som gett sitt samtycke till att han kan fastställas vara far till det barn som föds som resultat av behandlingen. Den tjänstetillhandahållare som tagit emot donationen skall utan dröjsmål underrätta donatorn om barnets födelse och lämna donatorn uppgift om den donatorskod som använts om honom och om den tjänstetillhandahållare som utfört den assisterade befruktningen.

3 kap.

Donation och överföring av könsceller och embryon

13 §
Donator

Könsceller kan doneras av den som har fyllt 18 år och som har godkänts vid en hälsokontroll vid vilken man försäkrat sig om att

1) en donation av könsceller inte medför fara för donatorns hälsa, och att

2) donatorn inte har en sådan allvarlig ärftlig sjukdom eller en sådan smittsam sjukdom som kan orsaka den kvinna som får assisterad befruktning eller det barn som föds till följd av behandlingen en allvarlig sjukdom.

14 §
Donatorskod

I fråga om en donator skall i stället för hans eller hennes identifieringsuppgifter användas endast en kod (donatorskod) efter det att han eller hon vid den hälsokontroll som avses i 13 § har godkänts som donator. Den tjänstetillhandahållare som har tagit emot donationen skall anteckna donatorskoden i det i 17 § 2 mom. avsedda arkivexemplaret av den handling som innehåller donatorns samtycke och på det kärl i vilket de donerade könscellerna förvaras.

Har donatorn i enlighet med 16 § 2 mom. gett sitt samtycke till att hans faderskap kan fastställas, skall detta framgå av donatorskoden.

15 §
Uppgifter som skall inhämtas om donatorn

Utan hinder av vad som bestäms om skydd av personuppgifter får för ändamål som nämns i 5 § 3 mom. i samband med hälsokontrollen inhämtas och lagras uppgifter som beskriver donatorns hud-, ögon- och hårfärg, längd och etniska ursprung. Andra uppgifter om donatorn än de som avses här eller i 17 § får inte inhämtas.

16 §
Donatorns samtycke till användning av könsceller

En donators könsceller får användas för assisterad befruktning endast om donatorn har gett sitt samtycke till detta till den tjänstetillhandahållare som tar emot donationen. Innan samtycket tas emot skall donatorn informeras om de rättsliga och medicinska omständigheter som är förknippade med donation av könsceller.

En donators könsceller får användas för assisterad befruktning av andra än par bara om donatorn gett sitt samtycke till detta. En spermadonator kan dessutom ge sitt samtycke till att han kan fastställas vara far till ett barn som föds till följd av en sådan behandling, och då omfattas han av bestämmelserna i 12 § 1 mom. om lämnande av uppgifter till den som fått behandling.

Donatorn kan återkalla ett samtycke som avses i 1 och 2 mom. Återkallelsen har dock ingen verkan till den del donatorns könsceller har använts för assisterad befruktning innan den tjänstetillhandahållare som utför assisterad befruktning fått kännedom om återkallelsen. Återkallelsen skall lämnas till den tjänstetillhandahållare som har tagit emot donationen. Tjänstetillhandahållaren skall göra en anteckning om återkallelsen i donatorns i 17 § avsedda samtycke och utfärda ett intyg till donatorn över att återkallelsen har tagits emot samt lämna meddelande om återkallelsen till den tjänstetillhandahållare som de donerade könscellerna har överlämnats till för att användas vid assisterad befruktning.

Om återkallelsen gäller ett i 2 mom. avsett samtycke till fastställande av faderskap skall både den tjänstetillhandahållare som tagit emot återkallelsen och den tjänstetillhandahållare som fått meddelande om återkallelsen se till att de kärl som innehåller oanvända könsceller förses med en ny donatorskod som meddelas av den tjänstetillhandahållare som tagit emot återkallelsen och av vilken det framgår att samtycke till fastställande av faderskap inte har getts.

Tjänstetillhandahållaren skall föra ett register över könsceller som den har fört över till en annan tjänstetillhandahållare. Registret skall ge följande information:

1) donatorskod för den person vars könsceller har förts över,

2) tidpunkten för överföringen och

3) den tjänstetillhandahållare som könscellerna har förts över till.

17 §
Handling i vilken donatorn ger sitt samtycke

En donators samtycke till att könsceller får användas för assisterad befruktning skall ges i en särskild handling (donatorns samtycke), av vilken skall framgå

1) donatorns identifieringsuppgifter,

2) att donatorn har genomgått den hälsokontroll som avses i 13 §,

3) att donatorn har fått den information som avses i 16 § 1 mom.,

4) eventuella villkor för användning av könscellerna,

5) eventuellt samtycke till assisterad befruktning som avses i 16 § 2 mom.,

6) eventuellt samtycke till fastställande av faderskap i enlighet med 16 § 2 mom.,

7) samtyckets giltighetstid,

8) datum och underskrift av donatorn och den tjänstetillhandahållare som tar emot samtycket.

Ett exemplar av donatorns samtycke skall ges till donatorn. Ett exemplar av handlingen skall deponeras i den mottagande tjänstetillhandahållarens arkiv där den skall förvaras åtskild från donatorns övriga journalhandlingar.

18 §
Anmälan av uppgifter om donator till donationsregistret

Den tjänstetillhandahållare som har tagit emot en donation skall utan dröjsmål tillställa det donationsregister som avses i 22 § uppgifter om donatorskoden och donatorns identifieringsuppgifter samt ange huruvida det är fråga om donation av spermier, äggceller eller embryon.

Har donatorn gett ett i 16 § 2 mom. avsett samtycke till fastställande av faderskap, skall donationsregistret underrättas om detta. Återkallar donatorn senare samtycket, skall donationsregistret underrättas också om detta och om den nya donatorskoden.

19 §
Förvaring och förstörande av handlingar som gäller donatorn

De uppgifter som i samband med den hälsokontroll som avses i 13 § har inhämtats om donatorn skall förvaras åtskilda från donatorns övriga journalhandlingar i arkivet hos den tjänstetillhandahållare som i enlighet med 17 § 2 mom. förvarar donatorns samtycke.

Donatorns identifieringsuppgifter, de personuppgifter om donatorn som har inhämtats i samband med hälsokontrollen, det arkivexemplar av donatorns samtycke som finns i tjänstetillhandahållarens arkiv och de registeruppgifter som avses i 16 § 5 mom. skall utplånas ur tjänstetillhandahållarens arkiv två år efter det att de donerade könscellerna eller embryona användes eller förintades eller överläts för ändamål som avses i 7 §. Den tjänstetillhandahållare som tagit emot överförda könsceller eller embryon skall utan dröjsmål underrätta den överförande tjänstetillhandahållaren om åtgärderna ovan.

20 §
Donation och överföring av embryon

Ett par kan donera för sin egen assisterade befruktning skapade, överblivna embryon för att användas för behandling av någon annan genom assisterad befruktning. För donation krävs samtycke av både kvinnan och mannen. Bådadera betraktas som donator. Angående donation och överföring av överblivna embryon gäller vad som i denna lag föreskrivs om donation och överföring av könsceller.

Andra donerade embryon än sådana som avses i 1 mom. får inte tas emot för användning eller användas vid assisterad befruktning.

21 §
Förbud mot arvode

Arvode får inte utlovas eller betalas för donation av könsceller. För de kostnader, för inkomstbortfall och för annan olägenhet som föranletts av donationen kan till donatorn dock betalas skälig ersättning i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Ett avtal om annan ersättning eller prestation i anslutning till donationen är ogiltigt.

4 kap.

Rätten för personer som har sitt ursprung i donerade könsceller eller embryon att få information

22 §
Donationsregistret

Rättsskyddscentralen för hälsovården för ett register över donationer av könsceller och embryon för assisterad befruktning (donationsregistret). På anmälan av en tjänstetillhandahållare införs i registret donatorns identifieringsuppgifter samt uppgifter om donatorskoden, eventuellt i 16 § 2 mom. avsett samtycke till fastställande av faderskap och återkallelse av ett sådant samtycke samt huruvida det är fråga om donation av spermier, äggceller eller embryon.

23 §
Rätt till information

En person som kan ha sitt ursprung i en donerad könscell eller ett donerat embryo har utan hinder av sekretessbestämmelserna efter att ha fyllt 18 år rätt att av tjänstetillhandahållaren få en kopia av behandlingssamtycket samt den donatorskod som har antecknats i handlingen i fråga. Genom att meddela donationsregistret donatorskoden har personen rätt att få uppgift om donatorns identitet.

Om assisterad befruktning som avses i 16 § 2 mom. har utförts och spermadonatorn har gett sitt samtycke till att han kan fastställas vara far till det barn som föds som resultat av behandlingen, har barnets mor och barnet rätt att av tjänstetillhandahållaren få uppgift om donatorskoden och genom att meddela donationsregistret koden få uppgift om donatorns identitet.

5 kap.

Bestämmelser om verksamheten

24 §
Tillstånd

Lagring av könsceller och embryon samt utförande av assisterad befruktning förutsätter tillstånd av Rättsskyddscentralen för hälsovården. Tillstånd kan beviljas sådana verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och specialistläkare som har den särskilda sakkunskap och personal som verksamheten kräver samt för verksamheten ändamålsenliga lokaler och apparater och som visar att de har ordnat med den rådgivning som avses i 9 § på behörigt sätt. Tillstånd kan också beviljas så att det bara gäller en viss lagrings- eller befruktningsmetod.

25 §
Lagringsavgifter

En tjänstetillhandahållare kan för lagring av könsceller och embryon ta ut en avgift som inte får överstiga vad som behövs för att täcka kostnaderna för verksamheten och skäliga arvoden.

26 §
Uppgifter om och inspektion av verksamheten

En tjänstetillhandahållare skall lämna behöriga myndigheter uppgifter om sin verksamhet enligt denna lag för övervakning, uppföljning och statistikföring i enlighet med vad som närmare föreskrivs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan bestämma att verksamheten skall inspekteras.

27 §
Återkallande av tillstånd

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan återkalla ett i 24 § avsett tillstånd, om bestämmelserna om lagring av könsceller eller embryon eller assisterad befruktning väsentligt har överträtts i verksamheten. Förekommer det brister eller missförhållanden i verksamheten, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården bestämma att verksamheten skall avbrytas tills bristerna eller missförhållandena har avhjälpts eller återkalla tillståndet, om bristerna eller missförhållandena inte avhjälpts inom en av centralen utsatt skälig tid.

Ett beslut om återkallande av tillstånd eller avbrytande av verksamheten skall iakttas även om ändring söks i beslutet.

28 §
Upphörande med verksamheten

När en tjänstetillhandahållare upphör med sin verksamhet skall de handlingar som gäller lagringen av könsceller och embryon överföras för förvaring till en sådan offentlig tjänstetillhandahållare som Rättsskyddscentralen för hälsovården har bestämt eller till en privat tjänstetillhandahållare som samtycker till detta. Även det återstående lagret av könsceller eller embryon skall överföras till tjänstetillhandahållaren i fråga, om denne samtycker till detta. Annars skall lagret förintas.

När en tjänstetillhandahållare upphör med sin verksamhet, skall de behandlingssamtycken som getts inom den offentliga hälso- och sjukvården överföras till arkivet hos tjänstetillhandahållarens huvudman och de behandlingssamtycken som getts inom den privata hälso- och sjukvården till arkivet hos den länsstyrelse inom vars område tjänsterna har tillhandahållits.

På den som tagit emot lagret eller handlingar som gäller lagret tillämpas denna lags bestämmelser om tjänstetillhandahållarens rättigheter och skyldigheter.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Sekretessbestämmelser

De handlingar som avses i denna lag är journalhandlingar enligt lagen om patientens ställning och rättigheter. Uppgifter om den donatorskod som antecknats i behandlingssamtycket och, på basis av koden, uppgifter ur donationsregistret får inte lämnas ut till någon annan än den som har rätt till information enligt 23 §.

30 §
Förvaring av uppgifter

De uppgifter som antecknats i donationsregistret och behandlingssamtycket, i vilket donatorskoden har antecknats, får inte utplånas. Sådana uppgifter i donationsregistret får dock utplånas som gäller en donator vars könsceller inte har använts och inte längre kan användas för assisterad befruktning.

31 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet meddelas vid behov närmare bestämmelser om

1) lagring och förintande av könsceller och embryon enligt 6 §,

2) hälsokontroll enligt 13 §,

3) donatorskoden och dess användning,

4) register som skall föras enligt 16 § 5 mom.,

5) ersättningar som avses i 21 §,

6) lokaler, apparatur och personal samt övriga i 24 § avsedda verksamhetsförutsättningar,

7) avgifter som avses i 25 §,

8) tjänstetillhandahållarnas skyldighet att lämna uppgifter om sin verksamhet enligt 26 §,

9) åtgärder som avser överföring av handlingar och lagret av könsceller samt förintade av lagret enligt 28 §, samt

10) verkställigheten av lagen.

7 kap.

Straffbestämmelser

32 §
Straffbar användning av könsceller

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) vid assisterad befruktning använder könsceller eller embryon i strid med 4 § 1 mom.,

2) påverkar eller försöker påverka ett barns egenskaper i strid med 5 §,

3) för assisterad befruktning tar emot, lagrar eller använder könsceller eller embryon utan donatorns samtycke, eller

4) lagrar könsceller eller embryon eller utför assisterad befruktning utan i 24 § avsett tillstånd,

skall för straffbar användning av könsceller dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

33 §
Kränkning av ett barns identitet

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att iaktta bestämmelserna i 12 eller 14 § om donatorskoden, i 18 § om anmälan av uppgifterna till donationsregistret eller i 10, 28 eller 30 § om förvaring av handlingar, skall för kränkning av ett barns identitet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

34 §
Brott mot bestämmelserna om assisterad befruktning

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utför assisterad befruktning i strid med 8 § skall för brott mot bestämmelserna om assisterad befruktning dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

35 §
Förseelse mot bestämmelserna om assisterad befruktning

Den som uppsåtligen i strid med 21 § utlovar eller betalar arvode eller kostnadsersättning för donation av könsceller eller embryon, skall för förseelse mot bestämmelserna om assisterad befruktning dömas till böter.

36 §
Sekretessbrott

Till straff för brott mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 29 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

8 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

37 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

38 §
Övergångsbestämmelser

Könsceller och embryon som före denna lags ikraftträdande har donerats för användning vid assisterad befruktning får användas för nämnda ändamål bara

1) om donatorn har samtyckt till att uppgift om donatorns identitet i enlighet med 23 § kan ges till det barn som föds, eller

2) i tre år efter att lagen har trätt i kraft för att ett barn till den som får behandling som tidigare fötts till följd av assisterad befruktning skall kunna få ett biologiskt helsyskon.

Har ansökan om tillstånd enligt 24 § gjorts före lagens ikraftträdande, kan tjänstetillhandahållaren efter ikraftträdandet med iakttagande av bestämmelserna i denna lag fortsätta sin verksamhet utan tillstånd till dess att ansökan har avgjorts. En sådan ansökan om tillstånd skall avgöras inom ett halvt år efter lagens ikraftträdande.

RP 3/2006
StoUB 1/2006
LaUB 12/2006
RSv 122/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.