1226/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 7 §, 15 § 3 mom., 16 § 1 mom. och 21 § 2 mom., sådana de lyder, 7 § och 15 § 3 mom. i lag 856/2005 samt 16 § 1 mom. och 21 § 2 mom. i lag 1149/2005, samt

fogas till lagen nya 10 e och 16 a § som följer:

7 §

Källskatten redovisas i sin helhet till staten. Källskatten utgör

1) 35 procent på lön, personalfonders fondandelar och överskott samt på sådan ersättning för arbete som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd och på förtäckt dividend till fysisk person liksom även på annan betalning som enligt inkomstskattelagen beskattas som förvärvsinkomst,

2) 28 procent på dividend, ränta och royalty samt betalning som grundar sig på försäkring eller annan betalning som enligt inkomstskattelagen beskattas som kapitalinkomst,

3) 19 procent på inkomst av virkesförsäljning,

4) 15 procent på sådan ersättning som grundar sig på verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 § 1 mom.,

5) 13 procent på annan än i 4 punkten avsedd ersättning för arbete som betalts till samfund, samfällda förmåner och sammanslutningar.

10 e §

Källskatt uppbärs inte på ersättning för arbete enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om mottagaren

1) för betalaren visar upp ett källskattekort enligt vilket skatten inte uppbärs,

2) för betalaren visar upp en i 10 § avsedd annan utredning om tillämpning av ett sådant internationellt avtal som hindrar att skatten uppbärs, eller

3) har införts i det förskottsuppbördsregister som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd.

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten tillämpas inte på ersättning för arbete som betalas för följande arbeten som uteslutande eller huvudsakligen utförts i Finland:

1) hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbete eller annat byggnadsarbete,

2) installations- eller sammansättningsarbete,

3) skeppsbyggnadsarbete,

4) transportarbete,

5) städ-, omsorgs- eller vårdarbete.

15 §

Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sådan som avses i 3 § och som har förvärvats i Finland i inkomstskatt för samfund betala 26 procent. Har ett begränsat skattskyldigt samfund bedrivit rörelse eller utövat yrke från ett fast driftställe i Finland, skall även på inkomst som avses i 3 § i inkomstskatt för samfund betalas 26 procent.

16 §

Skatt på inkomst som avses i 13 och 16 a § skall påföras den skattskyldige i den ordning som anges i lagen om beskattningsförfarande. Angående användning av förskott samt i fråga om straffbestämmelser gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i eller med stöd av lagen om beskattningsförfarande. Angående skatteuppbörd och redovisning av skatter gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i eller med stöd av lagen om skatteuppbörd (609/2005).


16 a §

I fråga om lön som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen och som erhållits av en begränsat skattskyldig arbetstagare verkställs förskottsbetalning, om lönebetalaren inte är skyldig att uppbära källskatt på lönen och ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på lönen. Arbetstagaren skall ansöka om förskottsbetalning före utgången av kalendermånaden efter den då arbetet i Finland inleddes.

Om förskottsbetalning inte har sökts inom föreskriven tid, kan för försummelsen påföras högst 2 000 euro i skatteförhöjning, som redovisas till staten. Skatteförhöjningens storlek fastställs med hänsyn till försummelsens klandervärdighet, om försummelsen varit upprepad och andra med dem jämförbara omständigheter.

21 §

På sökande av ändring i beskattning i fråga om inkomst som avses i 13 och 16 a § liksom på bestämmande av andel som avses i 13 § 1 mom. 3 punkten tillämpas lagen om beskattningsförfarande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången på betalning som erhållits den 1 januari 2007 eller därefter. Bestämmelserna i 15 § 3 mom. tillämpas dock första gången vid beskattningen för 2007.

Bestämmelserna i 16 a § tillämpas också på arbete som har inletts före lagens ikraftträdande och fortgår när lagen träder i kraft. Arbetstagaren skall då ansöka om förskottsbetalning senast den 28 februari 2007.

RP 158/2006
FiUB 31/2006
RSv 179/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.