1225/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 7 § samt

ändras 25 § 3 mom. och 45 § 1 mom. som följer:

25 §
Förskottsuppbördsregistret

En begränsat skattskyldig kan dock införas i förskottsuppbördsregistret endast om han har ett fast driftställe i Finland eller om han har hemvist i en stat med vilken Finland har ingått ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning.

45 §
Ansökan om och meddelande av förhandsavgörande

Uppkommer det oklarhet om förskottsinnehållning skall verkställas eller om vad som annars skall iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen, avgörs ärendet på skriftlig ansökan av betalaren eller betalningsmottagaren av det skatteverk inom vars tjänsteområde betalarens hemkommun finns eller, om denne inte har hemkommun i Finland, av Nylands skatteverk (förhandsavgörande). Förhandsavgörandet meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter meddelandet om avgörandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 158/2006
FiUB 31/2006
RSv 179/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.