1213/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 23 b och 24 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 23 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 1104/1998, och

fogas till 23 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. samt de nuvarande 3 och 4 mom. blir 3―5 mom., och till 24 §, sådan den lyder i lag 774/2003, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

23 b §

I registret för identifiering av tullutredningar inom Europeiska unionens tullinformationssystem får dock endast registreras i artikel 12 b i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål avsedda personuppgifter och andra uppgifter för att sådana brott som avses i 1 mom. skall kunna undersökas och föras till åtalsprövning, om på det misstänkta brottet kan följa fängelse i ett år eller ett strängare straff.

Personuppgifter ur Europeiska unionens tullinformationssystem får utan förhandstillstånd från den stat som registrerat uppgifterna endast användas för det ändamål som avses i 1 mom. Personuppgifter ur tullinformationssystemets register för identifiering av tullutredningar får utan förhandstillstånd från den stat som registrerat uppgifterna endast användas för det ändamål som avses i 2 mom.


24 §

Uppgifter avförs ur Europeiska unionens tullinformationssystem med iakttagande av artiklarna 12 och 12 e i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 213/2006
FvUB 25/2006
RSv 195/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma%

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.