1184/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 3 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2004 (1268/2004) om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer, som följer:

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 14 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.