1181/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 9, 31 och 46 a §, sådana de lyder, 9 och 31 § i förordning 340/2004 samt 46 a § i förordning 255/2005, som följer:

9 §
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att

a) en utredning företes över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts,

b) en tillbörlig skriftlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

c) fordonet är försett med ett av tillverkaren, en myndighet eller ett besiktningsställe givet tillverkningsnummer,

d) för fordonet har tagits trafikförsäkring,

e) fordonet har förhandsanmälts eller registreringsbesiktigats eller att för fordonet givits ett typregisterutdrag,

f) i 3 kap. i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003) nämnda uppgifter om fordonet eller motsvarande uppgifter meddelas registret för anteckning.

2. Den utredning som avses i 1 mom. a-punkten behöver inte företes i samband med den första registreringen av ett fordon som har förhandsanmälts till registret.

31 §
Skyldighet att förvara och medföra registreringsintyg

1. Ett registreringsintyg skall förvaras omsorgsfullt. Del I till det senast utfärdade registreringsintyget skall medföras när fordonet används i trafik och vid uppmaning företes för en myndighet som övervakar trafiken. Då en släpvagn och ett hyrt fordon framförs skall antingen del I till registreringsintyget eller en högst sex månader tidigare bestyrkt kopia därav medföras.

2. Om registreringsintyget har överlämnats vid registreringsbesiktningen skall en kopia av del I medföras, i vilken besiktningsförrättaren har antecknat att registreringsintyget har omhändertagits.

46 a §
Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik

En sammanslutning som i Finland industriellt tillverkar pansarfordon med hjul kan av Fordonsförvaltningscentralen på ansökan få ett i 46 § avsett provnummerintyg vilket berättigar att för syften enligt 46 § 2 mom. tillfälligt i trafik använda ett sådant pansarfordon som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) försett med provnummerskyltar. En förutsättning för användning av pansarfordon i trafik är att fordonet är försett med hjul. På provnummerintyg och provnummerskyltar tillämpas dessutom bestämmelserna i 46 § 3 och 4 mom. Då pansarfordon används i trafik skall dessutom bestämmelserna i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) tillämpas.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Om registreringsbesiktningen av ett fordon har inletts innan denna förordning träder i kraft, tillämpas på fordonet vid den första registreringen de bestämmelser som gäller vid i kraftträdnandet.

Helsingfors den 14 december 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.