1176/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om företagshälsokort för arbetstagare som utför byggarbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 12 § 4 mom. i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att med hjälp av företagshälsokort främja ordnandet och genomförandet av företagshälsovård för arbetstagare som utför byggarbete samt att underlätta kontrollen av deras hälsa.

Med byggarbete avses i denna förordning sådant arbete som hör till tillämpningsområdet för statsrådets beslut om säkerheten vid byggarbeten (629/1994).

Utöver vad som föreskrivs i statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll och den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården (1484/2001) samt i statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001) skall denna förordning tillämpas på arbetstagare som utför byggarbete.

Denna förordning tillämpas dock inte på

1) funktionärer,

2) sådana arbetstagare i vvs-, el-, tele-, hiss- eller fjärrvärmebranschen eller andra arbetstagare som är anställda hos andra företag än byggföretag och som installerar eller underhåller särskilda system, utrustningar eller anordningar som installeras i en byggnad eller en konstruktion samt

3) sådana telefon-, datakommunikations-, el- eller fjärrvärmearbetare eller arbetstagare vid en elproduktionsanläggning som är anställda hos andra företag än byggföretag.

2 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren skall som en del av skyldigheten att ordna och genomföra företagshälsovård se till att arbetstagare som utför byggarbete har ett personligt företagshälsokort.

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har ett företagshälsokort innan han eller hon inleder arbetet på byggarbetsplatsen.

3 §
Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren skall ha företagshälsokortet med sig på byggarbetsplatsen. För övervakningen av att företagshälsovård ordnas skall arbetstagaren på begäran visa upp företagshälsokortet för arbetsgivaren, arbetarskyddsmyndighetens inspektör, den som i huvudsak genomför byggprojektet på en gemensam byggarbetsplats eller för byggherren.

Arbetstagaren skall i samband med företagshälsoundersökningen visa sitt företagshälsokort för en yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården för antecknande av uppgifter och uppdatering av dem.

4 §
Företagshälsokortets innehåll

Av företagshälsokortet skall framgå arbetstagarens förnamn och släktnamn samt personbeteckning.

I företagshälsokortet skall antecknas de hälsoundersökningar som följer av lagen om företagshälsovård (1383/2001) och av de förordningar som nämns i 1 § 3 mom.

I företagshälsokortet skall antecknas tidpunkten för varje utförd hälsoundersökning, tidpunkten för följande undersökning samt namnet på företagshälsovårdsenheten och den som utfört undersökningen. Anteckning i företagshälsokortet görs av den som utför hälsoundersökningen.

5 §
Övervakning

Arbetarskyddsmyndigheterna skall övervaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter enligt förordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 14 december 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.