1166/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om Zoonoscentret

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

Zoonoscentret är ett samarbetsorgan för Livsmedelssäkerhetsverket och Folkhälsoinstitutet. Centret säkerställer ett effektivt och fortgående samarbete inom tillsyn och forskning när det gäller uppföljning och bekämpning av sjukdomar som smittar mellan djur och människor.

2 §
Uppgifter

Zoonoscentrets uppgift är att

1) samordna uppföljningen av zoonoser, zoonotiska smittämnen, mikrobläkemedelsresistens och matförgiftningsepidemier, sammanställa och publicera uppföljningsuppgifter samt bedöma zoonossituationen,

2) sammanställa den årliga nationella zoonosrapport som förutsätts i gemenskapens lagstiftning,

3) planera och samordna uppföljnings-, tillsyns- och kartläggningsprogram och projekt gällande zoonoser och samla in uppgifter om resultaten,

4) planera och följa upp forskningsprojekt som gäller zoonoser,

5) samordna och styra utredningen av zoonos- och matförgiftningsepidemier och hälsorisker,

6) delta i utbildning, utarbetandet av anvisningar och kommunikation gällande zoonoser,

7) delta i internationellt samarbete gällande zoonoser och följa upp zoonossituationen internationellt,

8) utarbeta åtgärdsplaner gällande zoonoser och framställa förslag för jord- och skogsbruksministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet, samt

9) stöda förberedelser inför biologiska hot och bekämpningen av hot i fråga om zoonoser.

3 §
Organisation och personal

Centret har en direktör som hör till Livsmedelssäkerhetsverkets personal. Livsmedelssäkerhetsverkets och Folkhälsoinstitutets personal sköter de övriga uppgifter som hör till centret.

I Livsmedelssäkerhetsverkets och Folkhälsoinstitutets arbetsordningar bestäms närmare på vilket sätt centrets verksamhet skall ordnas och på vilket sätt de olika enheterna vid Livsmedelssäkerhetsverket och Folkhälsoinstitutet deltar i centrets verksamhet.

4 §
Direktörens uppgifter

Centrets direktör skall svara för att de mål som uppställts för centret nås samt styra expertberedningen inom centrets ansvarsområde, se till att centrets tillvägagångssätt är enhetliga och sörja för utvecklingen av centrets verksamhet.

5 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för tjänsten som direktör för centret är högre högskoleexamen, förtrogenhet med centrets ansvarsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Zoonoscentrets styrgrupp

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en styrgrupp för Zoonoscentret, med uppgift att

1) styra utvecklingen av centrets verksamhet i omfattande principiella frågor,

2) samordna verksamheten och de mål som hänför sig till uppföljning och bekämpning av zoonoser på jord- och skogsbruksministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområden,

3) följa verksamheten vid centret och användningen av dess resurser samt bedöma hur centrets arbete utvecklas, och

4) bereda förslag gällande resultatmålen för centrets verksamhetsområde för jord- och skogsbruksministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

7 §
Styrgruppens sammansättning

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en styrgrupp för tre år i sänder. Medlemmar i styrgruppen är centrets representanter för jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket och Folkhälsoinstitutet samt centrets direktör. För varje medlem utses en ersättare.

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov till sakkunniga i styrgruppen även kalla representanter för andra ministerier, ämbetsverk och inrättningar, om det behövs för att samordna uppföljningen och bekämpningen av zoonoser.

Ordförande för styrgruppen är representanten för jord- och skogsbruksministeriet och viceordförande representanten för social- och hälsovårdsministeriet. Styrgruppen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

8 §
Samarbete

Till stöd för samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper kan direktören för centret tillsätta rådgivande arbetsgrupper och till dem kalla sakkunniga.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Terhi Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.