1164/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005:

1 §
Prestationer av samma slag som andra myndigheters prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Utlänningsverket uppbär en fast behandlingsavgift enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) första uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

2) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

3) permanent uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

4) registrering av uppehållsrätt eller uppehållskort som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

5) överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument,

6) främlingspass eller resedokument för flykting, samt

7) visum.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs en avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Utlänningsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal uppbär en fast behandlingsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan,

2) medborgarskapsanmälan,

3) svar på förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus,

4) annat första uppehållstillstånd än det som avses i 1 § 1 punkten,

5) nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit,

6) ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas,

7) återkallande av inreseförbud på ansökan, samt

8) intyg som utfärdas på begäran.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift uppbärs inte för ansökan om uppehållstillstånd av

1) utlänningar som tas emot i Finland inom en flyktingkvot eller som söker internationellt skydd när ansökan gäller tidsbegränsat uppehållstillstånd,

2) i utlänningslagen avsedda familjemedlemmar till en utlänning som åtnjutit internationellt skydd, om uppehållstillstånd söks för familjemedlemmarna på grund av familjeband innan anknytningspersonen har beviljats permanent uppehållstillstånd,

3) utlänningar som beviljas uppehållstillstånd på den grunden att de är offer för människohandel.

Avgift uppbärs inte för i 2 § 1 eller 2 punkten avsedda ansökningar eller anmälningar om medborgarskap för barn som finns med i en förälders ansökan.Avgift uppbärs inte heller för medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han som tillkallad eller förordnad till tjänstgöring eller som frivillig i den finska armén har deltagit i Finlands krig åren 1939―1945.

Avgift uppbärs inte för visum eller uppehållstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Utlänningsverket uppbär en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikations- och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter och tjänster,

7) användning av lokaler och anordningar som är i ämbetsverkets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Utlänningsverket med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Uppbörd och återbäring av avgifter

För behandling av ansökan uppbärs avgift på förhand när ansökan lämnas in. Uppbörd av avgift antecknas i utlänningsregistret. I registret antecknas också om avgift inte uppbärs.

Avgiften återbetalas inte om ansökan återtas efter det att åtgärder som gäller behandling av ansökan har inletts.

Avgiften återbetalas om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheter.

Avgiften återbetalas till det konto som sökanden meddelat.

6 §
Utlänningsverkets behörighet

Utlänningsverket har behörighet i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av verkets prestationer med undantag av de avgifter som finns upptagna i den bifogade avgiftstabellen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till utgången av 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 14 december 2005 om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer (1029/2005) jämte ändringar.

Helsingfors den 14 december 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Regeringsråd
Riitta Koponen

Bilaga

UTLÄNNINGSVERKETS (UVI) AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Prestation Avgift Grund
PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER
Ärenden som gäller
- första uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 120 € 1 §/1
- nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 120 € 1 §/2
- nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande, sökanden är studerande eller minderårig 55 € 1 §/2
- uppehållstillstånd för sökande av arbete som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 55 € 1 §/2
- permanent uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 120 € 1 §/3
- registrering av uppehållsrätt eller uppehållskort som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 40 € 1 §/4
- överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument 25 € 1 §/5
- främlingspass eller resedokument för flykting 46 € 1 §/6
- främlingspass eller resedokument för flykting (avslagsbeslut) 40 € 1 §/6
- visum 60 € 1 §/7
- visum, sänkt avgift 35 € 1 §/7
PRESTATIONER FÖR VILKA UPPBÄRS EN AVGIFT TILL ETT LÄGRE BELOPP ÄN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
Ärenden som gäller
- förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 400 € 2 §/1
- medborgarskapsanmälan 240 € 2 §/2
- medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig 100 € 2 §/2
- medborgarskapsanmälan, om sökanden kan påvisa att han eller hon på grund av andra världskriget varit krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge 100 € 2 §/2
- förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 34 € 2 §/3
- första uppehållstillstånd 200 € 2 §/4
- första uppehållstillstånd för studier (46 § i UtlL) 55 € 2 §/4
- första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 55 € 2 §/4
- nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 106 € 2 §/5
- ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas (58 § 2 mom. i UtlL) 100 € 2 §/6
- återkallande av inreseförbud på ansökan 100 € 2 §/7
- intyg som utfärdas på begäran 20 € 2 §/8

SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det att avgiften påfördes yrka på rättelse hos Utlänningsverket. Ändring i beslutet av den som avgjort rättelseyrkandet får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom om beslutet på rättelseyrkandet (11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.