1158/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) nya 105 a och 105 b § som följer:

Asylförfaranden
105 a §
Rätt att få uppgifter

Utlänningsverket, polisen och gränsbevakningsväsendet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran få sådana uppgifter av förläggningar som gäller födelsedatum för en minderårig asylsökande som saknar vårdnadshavare, hans eller hennes familjemedlemmar och deras vistelseort och som är nödvändiga för ovan nämnda myndigheter när de utreder den minderårigas identitet, resrutt eller förutsättningar för inresa eller beviljande av uppehållstillstånd eller när Utlänningsverket enligt 105 b § försöker spåra föräldrarna till en minderårig asylsökande utan vårdnadshavare eller någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden. Vid begäran om uppgifter skall myndigheterna fästa särskild uppmärksamhet vid barnets bästa.

En minderårig asylsökande utan vårdnadshavare skall informeras om att uppgifter som avses i 1 mom. oberoende av hans eller hennes samtycke kan lämnas ut till Utlänningsverket, polisen och gränsbevakningsväsendet. Vid utlämnande av uppgifter skall hänsyn tas till barnets ålder och utvecklingsnivå.

Innan en förläggning lämnar ut en uppgift som avses i 1 mom. till Utlänningsverket, polisen eller gränsbevakningsväsendet, skall den företrädare som utsetts för den minderåriga med stöd av 26 § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) informeras om saken.

105 b §
Spårande av föräldrar till minderårig asylsökande utan vårdnadshavare eller av någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden

För att främja en minderårig asylsökandes bästa i det fall att han eller hon är utan vårdnadshavare skall Utlänningsverket i mån av möjlighet utan dröjsmål försöka spåra föräldrarna eller någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden.

Sådana uppgifter som gäller föräldrar till en minderårig eller någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden skall samlas in, behandlas eller förmedlas under sekretess på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

RP 31/2006
FvUB 21/2006
RSv 150/2006
Rådets direktiv 2003/9/EG; EGT nr L 31, 6.2.2003, s. 18 och 2004/83/EG; EGT nr L 304, 30.9.2004, s. 12

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.