1125/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 1 och 3 mom., 2 §, 5 § 2 mom., 6 § 1 mom., 6 a §, rubriken för 4 kap., 9―11 §, 12 § 3―5 mom., rubriken för 21 §, 21 § 1 mom., rubriken för 24 §, 28 § 1 mom., rubriken för 30 §, rubriken för 38 § och 38 § 2 mom.,

av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1322/2004, 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 951/2000, 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1208/1998, 6 a och 10 § sådana de lyder i lag 419/2003, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 640/1997 och 708/2004, 11 § sådan den lyder i nämnda lag 640/1997 och 12 § 3―5 mom. sådana de lyder i nämnda lag 708/2004, samt

fogas till lagen nya 9 a―9 d § och till 30 § nya 2 och 3 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finländska ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag vilkas verksamhet omfattar bedrivande av sådan lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller i lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare (468/1969) (arbetspensionsförsäkringsbolag).


På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1, 2 och 4 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 1 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 2 mom., 2, 3, 3 a och 5 §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2 § 1―6 mom., 3 § 2 och 4―11 mom., 3 a, 3 b, 3 d, 4 d och 7 §, 11 kap. 1 och 6―14 §, 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 4 a, 5 b, 6 och 7 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 15 kap. 25 § 3 mom., 26 och 27 § och 34 § 2 mom., 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13―15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. och 18 kap. 9 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag.

2 §
Syftet med arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall bedriva lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som hänför sig till den sociala tryggheten genom att sköta verkställigheten av det lagstadgade pensionsskyddet enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. samt sköta de medel som inflyter till bolaget för detta ändamål på ett sätt som tryggar de förmåner som försäkringarna omfattar.

5 §
Innehav inom ett främmande verksamhetsområde

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte ensamt eller tillsammans med sina dottersamfund utan tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte mer än tio procent av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning eller i sådana holdingsammanslutningar enligt 4 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (1607/1993) som har bestämmanderätt i dessa, med undantag av fondbolag.


6 §
Koncession

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare inneha av statsrådet beviljad koncession som gäller i Finland. Statsrådet skall bevilja koncession, om den tilltänkta försäkringsrörelsen eller bolagets i 2 kap. 2 § 4 mom. i lagen om försäkringsbolag avsedda delägare inte bedöms äventyra en sund utveckling av pensionsförsäkringsverksamheten, om försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs i denna lag och i 7 kap. i lagen om försäkringsbolag och om arbetspensionsförsäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond tillsammans (grundkapital) är minst 5 000 000 euro.


6 a §
Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag

Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag är försäkringstagarna och de försäkrade samt, om så bestäms i bolagsordningen, innehavarna av garantiandelar.

4 kap.

Bolagets förvaltning

9 §
Bolagsstämma

Delägarna i bolaget utövar beslutanderätt vid bolagsstämman med iakttagande av bestämmelserna om bolagsstämma i 8 kap. i lagen om försäkringsbolag.

De försäkrades representanter vid bolagsstämman väljs särskilt för varje försäkring genom ett förfarande som föreskrivs i 5 § 2 mom. i lagen om samarbete inom företag (725/1978) eller genom ett motsvarande förfarande. Bestämmelser om valförfarandet skall tas in i arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning.

Vid bolagsstämman får de som har beslutanderätt utöva sin rätt via ett ombud. Denna rätt kan inte begränsas i bolagsordningen.

9 a §
Förvaltningsråd

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha ett förvaltningsråd som väljs av bolagsstämman.

Försäkringstagarna och de försäkrade skall vara representerade i förvaltningsrådet. Representanterna skall väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. De skall vara lika många och de skall sammanlagt utgöra minst hälften av medlemsantalet i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådet skall ha en ordförande och en vice ordförande, vilka förvaltningsrådet väljer inom sig och av vilka den ena skall vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande kan också väljas av bolagsstämman, om så bestäms i bolagsordningen.

Vad som i 7 kap. 1 a § 3 och 4 mom. samt 4 och 5 § i lagen om försäkringsbolag och i 16 kap. 4 § i lagen om aktiebolag (734/1978) bestäms om styrelsemedlemmar, suppleanter och ordförande tillämpas på motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande.

Vad denna lag bestämmer om medlemmar i förvaltningsrådet skall på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

9 b §
Valutskott

Förslag till arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet och till medlemmar i förvaltningsrådet bereds för bolagsstämman av ett valutskott som valts av förvaltningsrådet och vars medlemmar skall vara medlemmar i arbetspensionsförsäkringsbolagets förvaltningsråd eller styrelse.

Valutskottet har en ordförande och en vice ordförande, av vilka den ena skall vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Av medlemmarna i valutskottet väljs hälften bland personer som föreslagits av försäkringstagarnas representanter i förvaltningsrådet och hälften bland personer som föreslagits av de försäkrades representanter i förvaltningsrådet.

Valutskottet bereder för förvaltningsrådet förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden och till styrelsemedlemmar.

I bolagsordningen bestäms närmare om valutskottets sammansättning, om hur medlemmarna väljs och om dess verksamhet.

9 c §
Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet fastställer arvodena för medlemmarna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse och väljer styrelsemedlemmarna.

Förvaltningsrådet skall övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för.

I fråga om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra bolagsstämma samt att sammankalla bolagsstämma tillämpas 8 kap. 8 § i lagen om försäkringsbolag.

Förvaltningsrådet får inte ges andra uppgifter eller rätt att företräda bolaget.

9 d §
Styrelsemedlemmar och ordförande

Styrelsemedlemmarna skall vara ansedda och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen skall det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet.

Försäkringstagarna och de försäkrade skall vara representerade i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse. Representanterna skall väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. De skall vara lika många och de skall sammanlagt utgöra minst hälften av medlemsantalet i styrelsen.

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande inom sig, och av dem skall den ena vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Styrelsens ordförande och vice ordförande kan också utses av förvaltningsområdet, om så bestäms i bolagsordningen. Vid lika röstetal avgörs valet av ordförande och vice ordförande genom lottning.

Vad denna lag bestämmer om styrelsemedlemmar skall på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

10 §
Styrelsens verksamhet

När styrelsen fattar beslut om eller lägger fram förslag till ökning eller minskning av bolagets aktiekapital eller garantikapital, fusion, överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning eller arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsplan skall som styrelsens beslut gälla den åsikt som minst två tredjedelar av styrelsens närvarande medlemmar har biträtt.

En styrelsemedlem skall beredas tillfälle att närvara och yttra sig på bolagsstämman.

Styrelsen skall välja beredningsutskott åtminstone för de utnämnings-, arvodes- och revisionsärenden som den behandlar.

11 §
Verkställande direktör

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag har en verkställande direktör, som styrelsen utser. Om bolaget har en ställföreträdare för verkställande direktören, skall på honom eller henne tillämpas vad denna lag föreskriver om verkställande direktören.

Verkställande direktören skall vara ansedd och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning.

Verkställande direktören får inte vara medlem i bolagets förvaltningsråd eller styrelse.

12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Ordföranden för samt två tredjedelar av de övriga medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen skall vara personer som inte är anställda hos, verkställande direktör för eller medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen för samma eller ett annat försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning eller ett kreditinstitut eller finansiellt institut eller en sådan holdingsammanslutning eller ett sådant fondbolag enligt 4 § i kreditinstitutslagen som har bestämmanderätt i ett kreditinstitut eller finansiellt institut eller en sammanslutning som hör till samma koncern eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedda konglomerat som försäkringsbolaget, institutet, sammanslutningen eller fondbolaget.

Den som är medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen eller verkställande direktör för bolaget får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.

I fråga om verkställande direktören tillämpas behörighetsvillkoret enligt 3 mom. med undantag för förbudet att vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen. Verkställande direktören får inte vara revisor för en sammanslutning som avses i 3 mom.

21 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar

Utan hinder av lagen om försäkringsbolag och lagen om aktiebolag hör av de tillgångar som överstiger skulderna i ett arbetspensionsförsäkringsbolag till aktieägarna eller innehavarna av garantiandelarna i samband med likvidation eller upplösning av bolaget, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller annan reglering vid fördelning av tillgångar en sådan andel av placeringarna i bolagets eget kapital och av en skälig beräknad avkastning på dem som motsvarar aktierna och garantiandelarna. Den övriga delen av de tillgångar som överstiger skulderna, uppskrivningsfonden medräknad, tillhör försäkringstagarna såsom en del av försäkringsbeståndet, vars tillgångar skall användas för de försäkrades pensionsskydd. Bestämmelser om innehållet i denna paragraf skall tas in i bolagsordningen.


24 §
Hur tillgångarna får användas

28 §
Placeringsplan

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse skall göra upp en plan för placeringen av bolagets tillgångar (placeringsplan). I placeringsplanen skall särskilt beaktas arten av den försäkringsrörelse som bolaget bedriver som ett led i den lagstadgade sociala tryggheten och de krav på bolagets verksamhet som 19 § ställer. Till placeringsplanen skall fogas ett utlåtande av bolagets försäkringsmatematiker om att bolagets placeringsplan uppfyller de krav som arten av ansvarsskulden ställer på bolagets placeringsverksamhet.


30 §
Uppgifter om arbetspensionsförsäkringsbolagets ekonomi

Bolagets uppgifter i samband med marknadsföring, kundförvärv och annan affärsverksamhet skall åtskiljas från uppgifter om andra försäkringsbolags och sammanslutningars ekonomiska ställning och marknadsandel så att det uppkommer en korrekt och tillräcklig bild av resultaten av arbetspensionsförsäkringsbolagets egen affärsverksamhet och av bolagets andel i arbetspensionsförsäkringsverksamheten.

Bolaget skall på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer underrätta inspektionen om betydande eller exceptionella affärstransaktioner som det har genomfört i syfte att förvärva kunder eller i övrigt för marknadsföringsändamål eller tillsammans med kunderna. Utan hinder av bestämmelserna om handlingars sekretess har var och en rätt att få information om underrättelser enligt detta moment och om deras innehåll.

38 §
Övergångsbestämmelser och tillstånd till undantag

På ansökan av ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan Försäkringsinspektionen av vägande skäl på grund av att bolaget är litet och har en obetydlig marknadsandel bevilja undantag från bestämmelserna i 10 § 3 mom. och 27 § 1 mom. som avser egen personal för placeringsverksamheten och paragrafens 3 mom., om detta kan genomföras utan intrång i syftet med bolagets verksamhet enligt 2 § och utan äventyrande av en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Försäkringsinspektionen kan förena tillståndet till undantag med särskilda villkor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen för ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha behörighet enligt denna lag efter två år och verkställande direktören efter ett år från denna lags ikraftträdande.

Det valutskott för ett arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i 9 b § och de beredningsutskott för styrelsen som avses i 10 § skall utses inom ett år från denna lags ikraftträdande.

Arbetspensionsförsäkringsbolagens innehav inom ett främmande verksamhetsområde skall ordnas i enlighet med 5 § 2 mom. inom ett år från lagens ikraftträdande.

En ändring av ett arbetspensionsförsäkringsbolags bolagsordning i enlighet med denna lag skall anmälas för registrering inom ett år från lagens ikraftträdande. De bestämmelser i denna lag som gäller rätt att vid bolagsstämman utöva beslutanderätt via ett ombud och förvaltningsrådets uppgifter skall tillämpas omedelbart efter lagens ikraftträdande i stället för bestämmelser i bolagsordningen som står i strid med dem.

De undantag som beviljats med stöd av 38 § 2 mom. sådant det lydde före denna lags ikraftträdande fortsätter att gälla när denna lag träder i kraft.

RP 76/2006
ShUB 29/2006
RSv 156/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.