1122/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 48 a § 2 mom. 5―7 punkten och 6―8 mom.,

sådana de lyder i lag 391/2006, samt

ändras 43 § 2 mom., 46 § 1 mom., 48 b och 48 c § samt 48 d § 1―3 mom.,

av dem 43 § 2 mom. sådant det lyder i lag 85/1999, 48 b § sådan den lyder i nämnda lag 391/2006 samt 48 c § och 48 d § 1―3 mom. sådana de lyder i lag 1323/1997, som följer:

43 §

Pensionsansvaret beräknas för

1) pensioner och förmåner som börjat löpa före bokslutsdagen,

2) framtida pensioner och andra förmåner till de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till den del pensionen eller den andra förmånen kan anses ha tillväxt till tidpunkten för bokslutet samt för framtida pensioner och andra förmåner till personer som har hört till pensionsstiftelsens verksamhetskrets,

3) det tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att upprätthålla den solvens som verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) förutsätter och som kan användas till att täcka en förlust i placeringsverksamheten samt till att sänka understödsavgifterna så som vederbörande ministerium närmare bestämmer,

4) det ansvar som orsakas av framtida höjningar av frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner (indexförhöjningsansvar), och som får användas till att täcka förutom de framtida förhöjningarna enbart en sådan ökning av pensionsansvaret som uppkommit till följd av att beräkningsgrunderna har ändrats så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare, samt för

5) det belopp av det i 168 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda till aktieavkastningen bundna tilläggsansvar som vid beräkning av pensionsansvaret enligt 2 och 3 punkten skall beaktas som en post som utökar eller minskar pensionsansvaret.


46 §

En B- och AB-pensionsstiftelse skall täcka pensionsansvaret enligt lagen om pension för arbetstagare och skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i den nämnda lagen (pensionsansvarets bruttobelopp) så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006).


48 b §

Solvensgränsen för en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs så att den riskteoretiskt motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av fördelningen av placeringarna mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Minimibeloppet av verksamhetskapitalet är en tredjedel av solvensgränsen.

48 c §

Pensionsstiftelsen skall överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller upplösas genom understödsavgifter så som bestäms i 2―6 mom. i denna paragraf.

Tilläggsförsäkringsansvaret kan utökas genom understödsavgifter upp till det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. (verksamhetskapitalets maximibelopp).

Tilläggsförsäkringsansvaret kan upplösas för sänkning av understödsavgifterna så att verksamhetskapitalet efter upplösningen överskrider solvensgränsen minst en och en halv gång.

Om verksamhetskapitalet efter tillämpningen av 1 och 3 mom. överskrider solvensgränsen högst en och en halv gång och uppgår till minst samma belopp som solvensgränsen, kan tilläggsförsäkringsansvaret upplösas för sänkning av understödsavgifterna i motsvarande grad som arbetspensionsförsäkringsbolagen med stöd av 169 § i lagen om pension för arbetstagare kan bevilja nedsatta försäkringspremier på grundval av sin placeringsverksamhet. Grunderna för upplösningen ingår i de grunder för beräkning av pensionsansvaret som meddelats med stöd av 166 § i lagen om pension för arbetstagare.

Om verksamhetskapitalet underskrider solvensgränsen, får tilläggsförsäkringsansvaret inte upplösas för sänkning av understödsavgifterna. Om solvensen inte kan stärkas på något annat sätt, skall tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom understödsavgifter. Om verksamhetskapitalet dock underskrider solvensgränsen efter en överföring av förluster i placeringsverksamheten enligt 1 mom., skall tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom understödsavgifter så att det når upp till solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet för andra året i följd överskrider verksamhetskapitalets maximibelopp, skall tilläggsförsäkringsansvaret upplösas för sänkning av understödsavgifterna så att verksamhetskapitalet inte överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av verksamhetskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, skall pensionsstiftelsen organisera sin verksamhet så att verksamhetskapitalet underskrider maximibeloppet.

48 d §

Pensionsstiftelsens styrelse skall som en del av placeringsplanen fastställa en riskhanteringsplan för fem år, vilken gäller användningen av understödsavgifter för att stödja solvensen. När solvensen försvagas får behovet att höja understödsavgifterna inte bli så stort att arbetsgivarens betalningsförmåga äventyras. Planen skall tillställas Försäkringsinspektionen. Pensionsstiftelsen skall göra upp en ny plan om Försäkringsinspektionen anser att det inte går att genomföra riskhanteringsplanen. Pensionsstiftelsens styrelse skall tillämpa planen när den fastställer den årliga nivån på understödsavgifterna.

Om verksamhetskapitalet underskrider den solvensgräns som bestäms enligt 48 b § 1 mom., skall pensionsstiftelsen utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsstiftelsen. Planen för återställande av en sund finansiell ställning skall visa att pensionsstiftelsens verksamhetskapital genom en ökning av understödsavgifterna eller på något annat sätt inom ett år, eller av särskilda skäl med tillstånd av Försäkringsinspektionen inom högst två år, överskrider solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet underskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 48 b § 2 mom., skall pensionsstiftelsen utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för kortfristig finansiering. Finansieringsplanen skall visa att pensionsstiftelsens verksamhetskapital genom en ökning av understödsavgifterna eller på något annat sätt inom tre månader överskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet. Om de åtgärder som anges i finansieringsplanen inte har vidtagits inom denna tid, kan Försäkringsinspektionen av synnerligen vägande skäl förlänga tiden med högst tre månader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionsstiftelserna får tillämpa 48 a § 2 mom. 5 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

RP 77/2006
ShUB 31/2006
RSv 152/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.