1120/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 19 § 2 mom.,

ändras 14 § 2 mom., 15, 17, 18 och 20 §, 22 § 1 mom., 23 §, rubriken för 24 § och 24 § 2 mom. samt 31 § 1 mom.,

av dem 17 § sådan den lyder i lag 419/2004, 22 § 1 mom. och 23 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 640/1997 och 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 332/2004, samt

fogas till 14 § ett nytt 4 mom. som följer:

14 §
Ansvarsskuld

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av framtida försäkringsfall till den del det för bolaget har uppkommit ansvar enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller lagen om pension för företagare. Som premieansvar betraktas även det ansvar som reserverats för nedsättningar av försäkringsavgifter eller andra motsvarande förmåner enligt 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och för täckning av de förluster som avses nedan och som är uppdelat i en på försäkringstagarna fördelad del (fördelat tilläggsförsäkringsansvar) och en ofördelad del (ofördelat tilläggsförsäkringsansvar). Det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret får endast användas för sådana nedsättningar av försäkringsavgifter eller andra motsvarande förmåner som avses i 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret kan användas för att täcka förlust som har uppkommit till följd av en ändring av grunderna för beräkning av ansvarsskulden samt också för att täcka annan förlust.


Vid beräkning av det premieansvar som avses i 2 mom. skall som en post som utökar eller minskar premieansvaret beaktas beloppet av det i 168 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen.

15 §
Beloppet av den ansvarsskuld som skall täckas och täckning av ansvarsskulden

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall täcka ansvarsskulden enligt 14 § så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) och dessutom med beaktande av bestämmelserna om täckning i 10 kap. 3 § 1 och 3 mom. i lagen om försäkringsbolag.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utöver ansvarsskulden täcka skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare, skulden för ansvarsfördelningen enligt 10 § 2 mom. i lagen om pension för företagare och skulden till följd av premierna.

17 §
Solvensgräns och verksamhetskapitalets minimibelopp

Minimibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital är två tredjedelar av solvensgränsen. Solvensgränsen fastställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av fördelningen av placeringarna mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

18 §
Överföringar till det fördelade och det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital för andra året i följd överskrider den i 17 § avsedda solvensgränsens fyrdubbla belopp (verksamhetskapitalets maximibelopp), skall arbetspensionsförsäkringsbolaget från det nämnda året varje år till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret överföra ett belopp som utgör en tredjedel av det belopp med vilket bolagets verksamhetskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen kan betraktas som bestående, skall bolaget organisera sin verksamhet så att bolagets verksamhetskapital återförs under maximibeloppet.

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital överskrider solvensgränsen i 17 §, kan bolaget till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom. överföra högst det belopp som beräknats på det sätt som avses i 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital underskrider solvensgränsen i 17 §, är överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom. förbjudna.

20 §
Plan för återställande av en sund finansiell ställning och plan för kortfristig finansiering

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för att återställa en sund finansiell ställning för bolaget, när verksamhetskapitalet understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 17 §. På samma sätt skall det förfaras om bolagets verksamhetskapital, ökat med det belopp med vilket utjämningsbeloppet enligt 14 § 3 mom. överstiger minimibeloppet enligt beräkningsgrunderna, underskrider solvensgränsen enligt 17 §.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för kortfristig finansiering, när verksamhetskapitalet understiger hälften av minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 17 §.

22 §
Vinstutdelning till delägarna

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i denna lag eller lagen om försäkringsbolag bestäms om vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, överkursfonden eller reservfonden och utskiftning vid bolagets upplösning. Som vinstutdelning betraktas inte överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom.


23 §
Begränsningar av vinstutdelningen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte dela ut vinst, om bolagets verksamhetskapital underskrider solvensgränsen enligt 17 §.

24 §
Hur tillgångarna får användas

Bolagsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företrädda röstetalet, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp, vilka i förhållande till det egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

31 §
Förbud att överlåta och pantsätta egendom

I syfte att trygga de försäkrades intressen kan Försäkringsinspektionen förbjuda ett arbetspensionsförsäkringsbolag att överlåta eller pantsätta egendom,

1) om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte uppfyller kraven enligt 15 § i fråga om beloppet av den ansvarsskuld som skall täckas eller täckning av ansvarsskulden,

2) av synnerligen vägande skäl, om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte längre uppfyller kraven på bolagets verksamhetskapital enligt 17 § och Försäkringsinspektionen har grundad anledning att anta att bolagets ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller Försäkringsinspektionen anser att bolaget håller på att råka i en sådan situation.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2006
ShUB 31/2006
RSv 152/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.