1119/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 10 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 10 kap. 3 § 5 mom. 12 punkten, sådan den lyder i lag 389/1995, och

ändras 10 kap. 3 § 5 mom. 10 och 11 punkten, sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och täckning av ansvarsskuld

3 §

Täckningen av ansvarsskulden skall, enligt vad som föreskrivs närmare genom förordning och med stöd av förordningen, bestå av


10) pengar och banktillgodohavanden, depositioner i kreditinstitut och andra institut med rätt att ta emot depositioner, eller

11) resultatregleringar, såsom upplupna räntor, hyror och andra upplupna inkomster och förskottsbetalningar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 79/2006
ShUB 30/2006
RSv 155/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.