1117/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 17 § 1 och 3 mom., sådana de lyder, 17 § 1 mom. i lag 484/2002 och 17 § 3 mom. i lag 384/2005, som följer:

17 §

Pensionsanstaltens placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning.


Pensionsanstalten skall vid täckningen av ansvarsskulden enligt 10 § 4 mom. och andra med ansvarsskuld jämställbara poster i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 3 mom. 2, 3 och 7 punkten i lagen om försäkringsbolag (1062/1979). Närmare bestämmelser om poster som är jämställbara med ansvarsskuld utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 79/2006
ShUB 30/2006
RSv 155/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.