1112/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) 8 § och 9 § 1 mom., sådana de lyder, 8 § delvis ändrad i förordning 129/2006 och 9 § 1 mom. i förordning 58/2006, samt

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

8 §
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Den numreringsavgift som avses i 49 § i kommunikationsmarknadslagen är årligen följande:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,20 euro/anslutning
nummer i ett allmänt mobilnät 0,20 euro/anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 15 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 3 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 600 euro
tresiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 35 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 7 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 1 400 euro
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 2 000 euro
3) avgift för riktnummer i mobilnät:
tresiffrigt riktnummer 10 000 euro
fyrsiffrigt riktnummer 2 000 euro
femsiffrigt riktnummer 400 euro
4) avgift för servicenummer och avgift för en nationell abonnentnummerserie i ett fast telefonnät:
fyrsiffrigt nummer i ett enskilt teleområde 600 euro
minst femsiffrigt nummer i ett enskilt teleområde 120 euro
tresiffrigt nationellt nummer 25 000 euro
fyrsiffrigt nationellt nummer 5 000 euro
femsiffrigt nationellt nummer 1 000 euro
minst sexsiffrigt nationellt nummer 200 euro
5) avgift för datanätskod (DNIC): 8 000 euro
6) avgift för teknisk kod:
internationell signaleringspunktkod 1 600 euro
nationell signaleringspunktkod 0,8 euro
kod för sluten användargrupp (CUG) 0,8 euro
centrex-teleföretagskod 35 euro
mobil nätkod (MNC) 340 euro
teleföretagskod 170 euro
7) avgift för kortmeddelandeservicenummer:
femsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 120 euro
sexsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 80 euro
8) avgift för abonnentnummerserie i telexnät 40 euro

Den avgift för abonnentnummer som avses i 1 mom. 1 punkten tas ut på basis av antalet anslutningar till teleföretagets nät på uttagsårets första dag. I anslutningsantalet inkluderas även de abonnentnummer som används enbart i inkommande eller utgående samtalsriktning.

Avgift för servicenummer tas inte ut för allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer.

Numreringsavgifterna faktureras årligen i fyra poster 1.1―31.3, 1.4―30.6, 1.7―30.9 och 1.10―31.12. Avgifterna för kortmeddelandenummer faktureras årligen i två poster 1.1―30.6 och 1.7―31.12.

8 a §
Registreringsavgift och årsavgift för ENUM-domännamn

Med ENUM-domännamn avses ett domännamn som bildats av ett telefonnäts nummer eller nummerområde. För registrering av ENUM-domännamn och ändring av registreringsuppgifter tas i registreringsavgift ut 4 euro.

För de ENUM-domännamn som är i kraft på kalenderårets första dag tas i årsavgift ut 4 euro.

9 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

En domännamnsavgift om 48 euro tas ut för beviljande, ändring, överföring och förnyande av domännamn som avses i lagen om domännamn (228/2003).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.