1108/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § 1 mom. i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) som följer:

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige

1) till en statlig eller kommunal myndighet, något annat offentligt samfund eller någon annan sammanslutning eller stiftelse som avses i 29 kap. 9 § 2 mom. i strafflagen (39/1889), om det finns skäl att misstänka att någon har gjort sig skyldig till en brottslig gärning som avses i 29 kap. 5―8 § i strafflagen och uppgifterna kan behövas för utredning av brottet,

2) till en statlig eller kommunal myndighet eller en sammanslutning som sköter offentliga uppgifter, för fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet som hänför sig till myndighetens eller sammanslutningens i lag eller förordning föreskrivna uppgifter, om det finns skäl att misstänka att det har begåtts ett brott för vilket det strängaste föreskrivna straffet är fängelse i mer än sex månader och uppgifterna kan behövas för utredning av brottet,

3) till en myndighet, en pensions- eller olycksfallsförsäkringsanstalt eller en motsvarande sammanslutning eller stiftelse som sköter verkställigheten av lagstadgat pensions- eller olycksfallsförsäkringsskydd, för fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet som hänför sig till anstaltens, sammanslutningens eller stiftelsens i lag eller förordning föreskrivna uppgifter, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare eller någon annan som enligt lag eller förordning är betalningsskyldig inte har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt lagen eller förordningen,

4) till polisen, när det vid skattekontrollen i anslutning till en person som meddelats näringsförbud har upptäckts omständigheter som kan vara av betydelse för tillsynen över efterlevnaden av näringsförbudet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 82/2006
LaUB 14/2006
RSv 154/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.