1103/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 173 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1486/1994, som följer:

173 a §

En förutsättning för att en ansökan enligt 12 § 2 mom. skall godkännas är att det utses ett av skatteverket godkänt ombud med hemort i Finland, om utlänningen inte har sin hemort eller ett fast driftställe i en annan medlemsstat eller i en stat med vilken Finland har ett sådant rättsligt instrument för ömsesidigt bistånd mellan myndigheter som till sitt tillämpningsområde motsvarar rådets direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder och rådets förordning (EG) nr 1798/2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92. Skatteverket kan därtill kräva att det ställs säkerhet för att skatten betalas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 211/2006
FiUB 29/2006
RSv 178/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.