1101/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 1 § 2 mom. och 13 §,

sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 637/1997 samt 13 § delvis ändrad i sistnämnda lag och i lagarna 504/1998 och 228/1999, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag 504/1998 och till lagen nya 13 a―13 c § som följer:

1 §
Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen leds av Skattestyrelsen. Under Skattestyrelsen finns skatteverk, vilkas antal, namn och tjänsteområde bestäms genom förordning av statsrådet. För beskattningen av stora företag samt koncerner finns som ett skatteverk under Skattestyrelsen Koncernskattecentralen med hela landet som tjänsteområde.

Under de förutsättningar som anges i 13 och 13 a―13 c § kan ett skatteverk vara behörig myndighet även någon annanstans än inom sitt eget tjänsteområde.

13 §
Överföring av beskattningsbehörighet

Med avvikelse från vad som annanstans i lag föreskrivs om det skatteverk och den skatterättelsenämnd som är behöriga vid beskattningen, kan Skattestyrelsen förordna om överföring av uppgifter till ett annat skatteverk eller en annan skatterättelsenämnd, om beskattningen kräver särskild sakkunskap eller om överföringen behövs för en jämnare fördelning av skatteförvaltningens arbete och uppgifter.

Skattestyrelsens förordnande om överföring av uppgifter kan gälla

1) försäkringsanstalter, kreditinstitut, finansiella institut och pensionsanstalter samt företag som ingår i samma koncern som dessa,

2) företag eller sådana till en koncern hörande företag, vilkas omsättning eller i koncernbokslutet uträknade omsättning är minst 50 miljoner euro under en 12 månaders räkenskapsperiod, samt dessa företags delägare,

3) offentligt noterade bolag samt företag som ingår i samma koncern som dessa,

4) andra än i 2 punkten avsedda företag som ingår i en med en koncern jämförlig ekonomisk helhet,

5) andra grupper av skattskyldiga eller en del av skattskyldiga, samt

6) fall där en kommun eller en del av en kommun har övergått till ett annat skatteverks tjänsteområde.

Om beskattningen av en enskild skattskyldig kräver särskild sakkunskap eller om en opartisk beskattning kan äventyras hos det skatteverk som annars skulle vara behörigt, kan Skattestyrelsen till de delar den bestämmer förordna ett annat skatteverk att vara behörig myndighet eller själv överta avgörandet av ett ärende. Beslut som getts med stöd av detta moment får inte överklagas genom besvär.

När Koncernskattecentralen är behörig beskattningsmyndighet är Helsingfors förvaltningsdomstol behörig förvaltningsdomstol. I fråga om rättelseyrkande och ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs någon annanstans i lag.

13 a §
Inlämnande av en handling till behörig myndighet

Oberoende av vad som föreskrivs någon annanstans i lag anses den skattskyldige ha lämnat in handlingar som gäller beskattningen och ändring av beskattningen inom föreskriven tid till rätt myndighet även då den skattskyldige före utgången av den föreskrivna tiden har lämnat in handlingarna till det skatteverk som utan en överföring av beskattningsbehörigheten skulle vara behörig att verkställa beskattningen.

13 b §
Ombesörjning av tillräcklig service vid överföring av behörighet

Skatteförvaltningen skall se till att den skattskyldige eller någon annan part i ett skatteärende får tillräcklig service i sitt ärende också vid det skatteverk som utan en överföring av beskattningsbehörigheten skulle vara behörig att verkställa beskattningen.

13 c §
Publicering av och upplysning om överföring av behörighet

Skattestyrelsens förordnande enligt 13 § 1 och 2 mom. skall publiceras i Finlands författningssamling. De skattskyldiga skall dessutom alltid upplyses om att behörigheten har överförts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 189/2006
FiUB 33/2006
RSv 183/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.