1098/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 kap. 12 § 3 mom. och 6 kap. 5 §, av dem 6 kap. 5 § sådan den lyder i lag 646/2003, som följer:

5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

12 §
Förrättande av kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Kroppsbesiktning får inte på någon förrättas av den som är av motsatt kön, om han eller hon inte är anställd inom hälsovården. Kroppsbesiktning som enbart innebär att salivprov för bestämning av DNA-profilen tas får dock förrättas också av en person av motsatt kön som inte är anställd inom hälsovården. Vid annan kroppsbesiktning än blodprov, salivprov och klinisk undersökning av rustillstånd får ingen av motsatt kön vara närvarande, om det inte är fråga om en minderårigs vårdnadshavare.


6 kap.

Andra tvångsmedel

5 §
Bestämning och registrering av DNA-profiler

På den som är misstänkt för brott får företas kroppsbesiktning som är nödvändig för bestämning av DNA-profilen, om det för brottet föreskrivna strängaste straffet är minst sex månaders fängelse.

På den som genom en lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst tre år får, när personen avtjänar straff för brottet i en straffanstalt eller på grund av sitt sinnestillstånd inte har dömts till straff och vårdas på sinnessjukhus, företas kroppsbesiktning som är nödvändig för att bestämma DNA-profilen, om inte DNA-profilen redan har bestämts vid förundersökningen.

För utförande av uppgifter som föreskrivs i 1 § 1 mom. i polislagen (493/1995) får DNA-profiler registreras i polisens personregister. I polisens personregister får inte registreras DNA-profiler som innehåller uppgifter om den registrerades andra personliga egenskaper än kön. Bestämmelser om utplåning av DNA-profiler ur registret finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna lag tillämpas också på den som innan lagen har trätt i kraft genom en lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått ett brott som avses i 6 kap. 5 § 2 mom.

RP 140/2006
LaUB 17/2006
RSv 172/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.